NOVÉ MOŽNOSTI POOPERAČNÍHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO RESEKCI JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POMOCÍ CIRKULUJÍCÍ TUMOROVÉ DNA - ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY Z MULTICENTRICKÉ STUDIE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/318

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; Barbora Belšánová; Mgr. Tereza Hálková; MUDr. Jiří Pudil; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Východiska:

Jedním z hlavních možných využití detekce cirkulující nádorové DNA (ctDNA) v periferní krvi je dlouhodobý pooperační follow-up pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (KRK). Díky minimální invazivitě odběru lze monitorovat aktuální přítomnost a objem nádorové tkáně (tumor burden) v pravidelných intervalech bez výrazného zatížení pacienta. To má význam zejména při hodnocení radikality operace, sledování odpovědi na léčbu a pro včasný záchyt recidivy či progrese onemocnění. V této prezentaci představujeme klinické využití vyšetřování ctDNA v rámci pooperačního follow-upu na pěti kazuistikách pacientů s metastatickým KRK.

Pacienti a metody:

Do multicentrické studie pěti chirurgických pracovišť (Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové) bylo zařazeno celkem 91 pacientů s metastatickým KRK podstupujících resekci jaterních metastáz. U 16 pacientů byla vyšetřena přítomnost ctDNA před operací, týden po operaci a dále v několikaměsíčních intervalech po operaci. Přítomnost a hladiny ctDNA byly korelovány s radikalitou operace a klinickým stavem pacienta. Z tohoto souboru pacientů bylo vybráno pět, u nichž byla doba pooperačního sledování ctDNA více než jeden rok a počet odběrů na vyšetření ctDNA více než pět.

Výsledky:

Radikalita resekce R0 korelovala s pooperační ctDNA negativitou u 4/5 (80 %) operačních výkonů. Po jednom R0 výkonu (RFA drobného ložiska jater) vykazovala ctDNA pozitivitu a následně byla tři měsíce po výkonu diagnostikována recidiva v jizvě. Jeden případ R1 resekce koreloval s pooperační pozitivitou ctDNA. U čtyř pacientů došlo k pooperační recidivě onemocnění, která byla ve třech případech zachycena pomocí ctDNA v době, kdy byli pacienti na zobrazovacích metodách vyhodnoceni jako negativní. U jednoho pacienta bez recidivy zůstávají hladiny ctDNA dlouhodobě negativní.

Závěr:

Vyšetřování ctDNA u pacientů s pokročilým KRK může být přínosným nástrojem zejména v dlouhodobém pooperačním follow-upu pro časný záchyt recidivy onemocnění a při hodnocení radikality resekce.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 15-27939A.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016