Nové směry chirurgické léčby jaterních metastáz karcinomu prsu.

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: III. Chirurgie

Číslo abstraktu: 017

Autoři: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; MUDr. Božena Sůvová; P. Neprašová; MUDr. Monika Vachtová

Souhrn:

Cíl práce:

Metastazování karcinomu prsu do jater je často považováno za známku generalizace onemocnění s malou nadějí na léčebný úspěch. Je vůbec možné prodloužit život nemocné s jaterními metastázami karcinomu prsní žlázy chirurgickou léčbou?

Metoda:

Od listopadu 1999 do prosince 2006 bylo na chirurgické klinice FN v Plzni operováno celkem 358 nemocných pro maligní i benigní léze jater. Z tohoto počtu bylo 17 žen průměrného věku 48,5 let (33-71 let) operováno pro jaterní metastázu karcinomu prsu (JMKP). Průměrná doba od primární operace pro karcinom prsní žlázy do objevení JMKP byla 4,7 roku (3 měsíce – 9 let). JMKP byla u 13 nemocných solitární a u třech mnohočetná. Autoři provedli celkem pět pravostranných hepatektomií, tři segmentektomie, tři levostranné lobektomie, pět radiofrequenčních ablací (RFA), jedenkrát kombinovaný výkon – resekce jater a RFA. V jedenácti případech se histologicky se jednalo o duktální karcinom a v pěti o lobulární karcinom.Všechny nemocné byly léčeny po operaci kurativní chemoterapií.

Výsledky:

Do 30 dní po operaci nezemřela žádná nemocná. U jedné nemocné byl při komplikované hepatektomii iatrogenně poraněn ductus hepaticus communis a stav byl řešen hepatikojejunoanastomozou dle Rouxe. Data byla statisticky zpracována dle Kaplan-Meierovy křivky dlouhodobého přežívání a recidivy metastáz v organismu nemocné. Pravděpodobnost přežití dvanáct, resp. třicet měsíců je 100, resp. 66,7 % a pravděpodobnost recidivy procesu kdekoliv v organismu je ve stejných časových intervalech 0, resp.71,5% po operaci jater pro metastázu karcinomu prsu.

Závěr:

na základě vlastních výsledků, společně se současnými literárními údaji je zcela zřejmé, že chirurgická léčba (resekce jater, event.RFA) společně s adjuvantní chemoterapií je metodou léčebné volby u nemocných s JMKP.


Práce vznikla s podporou grantu IGA MZ NG 8301-3

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007