Nové trendy v radioterapii. Použití kV IGRT u pacientů s karcinomem prostaty a nádorů hlavy a krku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapie nádorů

Číslo abstraktu: 071

Autoři: Hana Králová; M. Jeřábek

 1. Úvod

  V klinickém provozu řeší radiologický asistent řadu úloh, mimo jiné přesné a identické nastavení pacienta při radioterapii,
  jeho fixaci a podobně. Zejména pak jak přesně ozářit cílový objem a kam vlastně skutečně ozařuje - to ho zajímá nejvíce. Exis
  tuje mnoho způsobů jak docílit poměrně solidní dávkové distribuce různými ozařovacími technikami, ale veškeré snahy jsou
  nekompetentní bez přesné lokalizace cíle a sledování jeho pohybů. S rozvojem radioterapeutických technik umožňujících dosa
  žení rychlého spádu dávky vně cílových objemů naléhavě stoupá potřeba přesného nastavení pacientů pro každou frakci radio
  terapie. Tento problém řeší různé varianty využití techniky IGRT. Každá z technik se v běžném provozu potýká s problémem
  přesnosti nastavení - času (průchodnosti ozařovače) - další dávky ionizujícího záření (extra dose). Další role sehrávají hlediska
  technická, ekonomická a personální.


 2. Cíl prezentace

  V roce 2007 byl na ÚRO FN Bulovka instalován nový lineární urychlovač Clinac 2100 C/D výrobce Varian Medical systém
  s obchodním a servisním zastoupením Amedis s.r.o. Po nezbytném zkušebním provozu začala standardní klinická léčba pacien
  tů. Cílem prezentace je obecné seznámení s technologií OBI-IGRT Za další pak popsat zkušenosti s použitím kV IGRT při léčbě pacientů.


 3. Metodika

  V ÚRO FNB bylo v období 7/2007- 11/2007 léčeno 56 pacientů s karcinomem prostaty a 15 pacientů s karcinomy v oblas
  ti hlavy a krku s využitím techniky IGRT a event. IMRT Po zvážení všech provozních okolností jsme zavedli tzv. Protokol, ve kterém bylo po zakreslení referenčních značek na simulátoru prováděno kV zobrazení při 1-5 frakci radioterapie (po každém zahájení RT a každé změně při plánování RT- tedy nové simulaci).
  Metodiku lze popsat při prezentaci dle aktuálních okolností.


 4. Výsledky

  Statistiku lze dodat za období 0711/2007, resp. Aktualizovat při prezentaci.


 5. Závěr

  Denní zobrazování pomocí kV IGRT je běžně proveditelné a u významného procenta pacientů s karcinomem prostaty vede ke korekci systematických chyb nastavení. Zakreslení při simulaci vedlo v našem souboru k chybě menší než 3 mm u 41% pacientů. Z tohoto důvodů považujeme kontrolní kV IGRT za nutnou podmínku pro radikální radioterapii karcinomu prostaty. U pacientů s nádory hlavy a krku je procento korekcí nižší (12%), přesto byly v našem souboru zjištěny 2 významné chyby, které by vedly při simultánně používané technice IMRT k významné změně dávkové distribuce. K detekci takových systematických chyb by mělo postačovat kV. zobrazení při 1-3 frakci.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008