Novinky v chirurgické léčbě jaterních metastáz.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XXII. Primární a sekundární nádory jater

Číslo abstraktu: 192

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.; prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.; doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.

Úvod
Autoři předkládají nové poznatky v diagnostice a léčbě jaterních metastáz a prezentují jejich klinické dopady na strategii chirurgické léčby.

Soubor nemocných a metoda

Autoři komentují využití peroperačního ultrazvukového vyšetření jater pomocí kontrastních látek, význam PET pro diagnostiku a staging metastazujícího kolorektálního karcinomu, zejména při vyloučení extrahepatálního postižení. V této souvislosti polemizují, zda současně užívaný stagingový systém dostatečně pokrývá veškeré klinické stavy a prognózu u pacientů s kolorektálním karcinomem ve IV. stadiu postižení.

Výsledky

Zdůrazňují komplexní a interdisciplinární přístup při rozhodování o strategii léčby pacientů s kolorektálním karcinomem, nejlépe formou indikační komise za přítomnosti chirurga, klinického onkologa, radiologa, intervenčního radiologa, popřípadě radioterapeuta, patologa a gastroenterologa. Vyzývají klinické onkology, aby odesílali pacienty ke konzultaci chirurgům, dříve než dochází k progresi nádoru a k lokální neresekabilitě. Naopak se přimlouvají za větší spolupráci chirurgů s klinickými onkology u pacientů s vícečetnými jaternými metastázami. Zde není na místě posuzovat jen samotnou resekabilitu, ale i biologické chování nemoci.

Neoadjuvantní chemoterapie indikovaná u vícečetných metastazujících jaterních ložisek umožní mimo jiné i lépe selektovat pacienty, u kterých je chirurgická resekce optimální léčebnou modalitou (ti, u kterých došlo k odpovědi či stabilizaci). Pokud však dochází k výrazné progresi nelze pak očekávat další příznivý vývoj ani po chirurgické léčbě. Neoadjuvantní chemoterapie má prokazatelně příznivý efekt na dlouhodobé přežívání u pacientů s větším počtem jaterních metastáz, zejména pokud je ložisek více než 5. Naopak u solitárních metastáz je její efekt na dlouhodobé přežívání negativní.

Závěr

Autoři vyzdvihují novou generaci chemoterapeutik (a biologické léčby) a jejich nové kombinace, kterými je dosahováno vysokého procenta příznivé odpovědi na léčbu. Downstaging po iniciální chemoterapii umožňuje sekundárně nabídnout kurativní resekci až u 14 % iniciálně neresekabilních nemocných a chemoterapie 2. linie po selhání iniciální léčby případně dalším 7 %.
Autoři prezentují současné nejnovější názory na řadu kontroverzních a dosud neuzavřených témat: postup a strategie léčby u synchronních metastáz kolorektálního karcinomu, indikace simultánních operačních výkonů, kritéria selekce onkologicky rizikových pacientů k eventuální resekční léčbě, indikace a výběr pacientů k resekci u metastáz ne kolorektální etiologie. Autoři vycházejí nejen z dostupné recentní literatury z oboru onkochirurgie a onkologie, prezentaci doprovázejí vlastními zkušenostmi z léčby pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem ve FN Brno a klinickými kazuistikami.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008