NOVINKY V LÉČBĚ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ A KOMPLIKACÍ PROTINÁDOROVÉ LÉČBY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 049

Autoři: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Východiska:

V posledních letech došlo k dalšímu rozvoji metod léčby systémové – chemoterapie a cílené terapie – a radioterapie. U řady diagnóz se však léčebné možnosti příliš nemění. Ve všech skupinách kombinací a zařazeních se tak stále u svých pacientů setkáváme s projevy značně širokého spektra nežádoucích účinků protinádorové terapie. Více samozřejmě v případech léčených s kurativním záměrem nebo cílem prodloužení života. Důvodů je několik – může se jednat o příspěvek pro získání lepší compliance nemocných, možnost dodržení léčebného schématu, a tím umožnění dosaženého terapeutického cíle, často však jen o prostředek sloužící k zachování kvality života.

Cíl:

Hlavním obsahem sdělení bude souhrn současných možností ovlivnění základních vedlejších účinků provedené léčby. Máme totiž k dispozici poměrně dobré prostředky k ovlivnění např. kardiotoxicity, muskuloskeletálních změn, toxicity kožní, poruch příjmu potravy v souvislosti s vlastním onemocněním i léčbou, hematotoxicity nebo emeze, v některých případech však naše možnosti zůstávají velice omezené – např. ovlivnění neurotoxicky nebo alopecie – a stále existuje řada oblastí, kde se naše snaha o zlepšení bohužel bude míjet účinkem. Do této skupiny patří především problematika gonadálních změn nebo psychosociální ovlivnění, kterým trpí většina nemocných, a u některých dojde k tak silnému zásahu, že zcela zásadně ovlivní jejich další život.

Závěr:

V průběhu doby se náš náhled na optimální léčebný postup mění, vždy by však měl v rámci nových možností moderní podpůrné a symptomatické léčby současně zahrnovat také problematiku ovlivnění jejích předpokládaných nežádoucích projevů. Některé z těchto prostředků budou diskutovány v rámci edukačního sympozia. Zvládání toxicity jakékoliv protinádorové léčby a podle možností její prevence by v dnešní době mělo být standardní součástí jakéhokoliv našeho snažení u pacientů se zhoubnými nádory.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014