NOVINKY V MOLEKULÁRNÍ PATOLOGII GLIÁLNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 081

Autoři: RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Gliální nádory dospělých jsou nejčastějšími primárními nádory mozku a zahrnují řadu histologických podtypů definovaných tradiční histopatologickou klasifikací dle WHO. Kromě obecných aspektů biologie těchto nádorů, jako je jejich vysoká buněčná heterogenita, akcentovaný význam nádorového mikroprostředí, zásadní postavení gliomových kmenových buněk, bylo v posledních letech dosaženo obrovského pokroku také na poli jejich molekulární patologie. Tento pokrok byl umožněn především dostupností vysokokapacitních molekulárně-biologických technik a jejich úspěšnou aplikací do výzkumu, např. inciativou The Cancer Genome Atlas (TCGA), která v současné době zahrnuje data z komplexních celogenomových analýz více než 450 glioblastomů. Došlo k podstatně hlubšímu pochopení signálních drah zapojených do patogeneze těchto nádorů a nalezení nových prognostických a prediktivních biomarkerů.

Cíl:

Hlavním cílem výzkumu v této oblasti je dnes přenést poznatky z oblasti molekulární patologie do klinické praxe, a to jak na úrovni nových biomarkerů, tak terapeutických cílů, a umožnit více individualizovanou, a tedy více efektivní terapii u pacientů s tímto vysoce maligním nádorovým onemocněním. Zprostředkovat nejnovější poznatky z této oblasti je také cílem tohoto sdělení.

Závěr:

Studium základních chromozomálních a molekulárních poškození provázejících maligní transformaci gliálních buněk umožnilo popis klíčových biologických procesů a signálních drah zapojených do jejich molekulární patogeneze. Výsledky tohoto výzkumu jsou doprovázeny čím dál častěji také významnými přesahy do klinické praxe.

Výzkum byl podpořen granty IGA MZ ČR NT13549-4/ 2012, NT13860 4/ 2012, NT-13547-04/ 2012, NT13514-4/ 2012 a NT11214-4/ 2010

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014