Novinky v radioterapii u karcinomu prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 269

Autoři: MUDr. Jana Gombošová; MUDr. Denis Princ; MUDr. Pavel Krupa; MUDr. Petr Čoupek; Ing. Hana Tichá; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

V České republice je zhoubný nádor prsu nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen. Incidence má stoupající tendenci, zatímco mortalita v poslední době mírně klesá. Největší výskyt nádoru prsu je u žen starších 45 let, u mladších žen je onemocnění vzácnější. V léčbě zhoubného nádoru prsu se uplatňuje kombinace lokální (chirurgická léčba, radioterapie) a systémové terapie (chemoterapie, hormonální a biologická léčba). Léčebný postup je volen s ohledem na rozsah onemocnění, prediktivní a prognostické faktory, celkový stav pacientky a její přidružená onemocnění a také s ohledem na přání pacientky.

Radioterapie u nádoru prsu se využívá v indikaci adjuvantní, kurativní a paliativní. Nejčastěji je radioterapie využívána v adjuvantní indikaci. Většina pacientek podstoupí adjuvantní zevní ozáření celého prsu a případně svodné lymfatické oblasti. Dávka aplikována na celý prs a event. svodnou lymfatickou oblast je obvykle 50 Gy/5x2,0 Gy/týden a poté je cíleně ozářeno lůžko tumoru v dávce 10 -20 Gy dle prognostických faktorů. U žen mladších 50 let jako rizikovějších pacientek pro vznik lokální recidivy je nyní velikost boostu předmětem studie, kde je srovnávána dávka 20 vs. 26 Gy. Nejčastěji užívanou technikou je konformní 3D radioterapie s využitím plánovacího CT vyšetření, při které se zpravidla použijí dvě tangenciální pole, ev. další.

V souvislosti se zaváděním nových technik v radioterapii je diskutován jejich přínos v léčbě zářením tohoto onemocnění. Jedná se to tyto techniky: IMRT (Intensity Modulated RadioTherapy), IGRT (Image Guided RadioTherapy), technika Rapid Arc a tzv. Intensity Modulated Arc Therapy. V radioterapii nádoru prsu se ve vybraných případech používá také intersticiální brachyterapie. U části pacientek lze použít kombinaci zevního ozáření celého prsu a boost lůžka tumoru jednorázově pomocí brachyterapie v dávce 9-10 Gy (před zahájením zevní radioteraie). U vhodných pacientek s dobrými prognostickými faktory je nyní možné také využití akcelerované parciální brachyterapie (APBI) v dávce 32,0 Gy/8 frakcí (8x 4 Gy, 2x denně) nebo 30,3 Gy/7 frakcí (7x 4,3 Gy, 2x denně). Tato technika adjuvatního ozáření pouze lůžka tumoru je zařazena mezi standardní postupy naší kliniky (na základě výsledků multicentrické studie GEC-ESTRO, na které se naše pracoviště podílelo).

Práce je podporována výzkumným záměrem MZ0MOU2005

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011