Novotvary prsu a rodidel u české a světové populace

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P020

Autoři: MUDr. Edvard Geryk; Jaromír Běláček; Luděk Šišák

Úvod a cíl
Nádorová onemocnění jsou trvalou výzvou současnému lidstvu i jeho blízké budoucnosti. Nekompromisností pokračujícího výskytu se řadí mezi závažné civilizační hrozby. Celosvětové odhady Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny uvádí, že v roce 2002 se vyskytlo 10,862 mil. nových nádorových onemocnění, zemřelo 6,724 mil. onkologicky nemocných a pětiletá prevalence se týkala 24,57 mil. pacientů. Zatímco novými případy je rovnoměrně postižena populace více i méně rozvinutých zemí, připadá ze všech zemřelých na nádory 60% na země málo rozvinuté. Jejich 10,26 mil. nemocných s pětiletou prevalencí představuje asi 42%, zatímco v průmyslově vyspělých zemích je moderní léčbou dosaženo 58% tj. 14,31 mil. léčených. Postavení žen je oproti mužům mírně příznivější, protože u nových onemocnění jsou zastoupeny 47%, v úmrtnosti 43% a v pětileté prevalenci 53%. K prodlužujícímu se přežívání nesporně přispívají nové postupy komplexní diagnostiky a terapie u mammárních a gynekologických karcinomů, i když jejich epidemiologická charakteristika z hlediska preventability je v porovnání např. s digestivními a respiračními novotvary méně příznivá. Zatímco údaje incidence a mortality jsou ukazatelem varovným, pětiletá prevalence je příznivým výsledkem úsilí o včasné zjištění malignity, zahájení efektivní komplexní terapie a zajištění následné péče. Jak vypadá profil nádorů prsu a rodidel z pohledu žen ve 33 evropských zemích a v ČR? Jak se projeví redukce počtu lůžek/nemocnic na rostoucích požadavcích objemu onkologické péče v mammologii a gynekologii? S tímto zaměřením byly zpracovány následující grafy a tabulky
Metodika
Zdrojem přehledů byla databáze Globocan 2002, uvádějící odhad nádorové incidence, mortality a pětileté prevalence ve světě, podle173 zemí, 25 diagnóz a pohlaví v roce 2002. Větší nebo menší míra přesnosti vstupních dat je závislá na rozloze zemí, velikosti sledované populace a evidenci nádorů, jak uvádí podrobná metodika na www.dep-iarc.fr (1). Z údajů o počtu obyvatel 33 zemí z databáze Council of Europe byla stanovena a kartograficky zpracována u nádorů prsu a rodidel relativní pětiletá prevalence s určením pořadí zemí. Za ČR byly zpracovány údaje u 15.401 nově diagnostikovaných nádorů prsu, 3.170 cervixu, 4.920 děložního těla a 3.684 ovaria v letech 2000-2003, dostupné na www.uzis.cz a v periodických přehledech (2, 3, 4). Za uvedené tři roky zobrazují mapy počty malignit na 100 tis. žen a rozložení jejich klinických stádií (I, II, III, IV, ostatní) v krajích, grafy uvádí počty výkonů v chirurgii, radio a chemoterapii.
Výsledky
Databáze Globocan 2002 uvádí (graf 1) u nádoru:
 • Prsu 1,151 mil. (22,8%) nových onemocnění, 410,7 tis. (14%) zemřelých a 4,406 mil. (33,8%) žen s pětiletou prevalencí.
 • Cervixu 493,2 tis. (9,7%) nových onemocnění, 273,5 tis. (9,3%) zemřelých a 1,409 mil. 10,8%) žen s pětiletou prevalencí.
 • Děložního těla 198,7 tis. (3,9%) nových onemocnění, 50,3 tis. (1,7%) zemřelých a 775,5 tis. (6%) žen s pětiletou prevalencí.
 • Ovaria a adnex 204,5 tis. (4%) nových onemocnění, 124,9 tis. (4,3%) zemřelých a 538,5 tis. (4,1%) žen s pětiletou prevalencí.

V závorce uveden podíl příslušné diagnózy v procentech z celkové incidence, mortality a pětileté prevalence malignit u žen ve světě. U žen ve vyspělých zemích byl nejvyšší počet odhadovaných malignit prsu, cervixu a dělohy u pětileté prevalence, nižší u incidence a nejnižší u mortality, v rozvojových zemích byl tento poměr obrácený, od nejnižší prevalence přes vyšší incidenci k nejvyšší mortalitě. Výjimkou byl nádor ovaria s rovnoměrným rozložením. Nádor cervixu dominoval u žen v rozvojových zemích, nádor dělohy ve vyspělých zemích (graf 2, 3, 4, 5).

V přepočtu na 100 tis. žen bylo dosaženo nejvyšších hodnot v zemích (tab. 1, 2, 3):
 1. západní Evropy u:
  • - incidence, mortality a pětileté prevalence nádorů prsu
  • - incidence a pětileté prevalence nádorů dělohy
  • - pětileté prevalence nádorů ovaria
 2. střední a východní Evropy u:
  • - incidence, mortality a pětileté prevalence nádorů cervixu - mortality nádorů dělohy
 3. severní Evropy u:
  • - incidence a mortality nádorů ovaria


V přepočtu pětileté prevalence na 100 tis. zaujaly ženy ČR v roce 20012 mezi 33 zeměmi příznivé 19. pořadí u nádorů prsu, 3. pořadí u cervixu, 2. pořadí u děložního těla a 12. pořadí u karcinomů ovaria. Počty nových pacientek u čtyř uvedených diagnóz a jejich rozložení podle krajů v letech 2000-2 ukazuje na vytížení onkologické péře v kraji PRA, MSK, JHM, STC (graf 6).

Tříleté posouzení včasných klinických stádií (I, II) u nově diagnostikovaných pacientek je příznivější pro nádory děložního těla s 71% a prsu s 68%, zatímco polovinu pozdních klinických stádií (III, IV) tvořily ovariální a čtvrtinu cervikální karcinomy (graf 7). I přes opakované výzvy k nezbytnému stanovení klinického stádia jako podmínky efektivní terapie chybí tento údaj u 22% nádorů ovaria, 18% dělohy, 16% cervixu a 13% prsu. Rozložení klinických stádií včetně chybějících podle krajů je uvedeno v mapách na pozadí relativní incidence.
Nejvyšší výskyt pozdních stádií vykázaly následující kraje u nádorů:
 • prsu KAR (26,3%), JHC a ZLI (24,4%), JHM (23,8%)
 • cervixu VYS (43,4%), OLO (36,4%), PLZ (31,4%), JHM (31,1%)
 • dělohy JHM (14,4%), ZLI a LIB (13,8%), PHA (13,2%)
 • ovaria PLZ (59,3%), LIB (56,6%), JHM a OLO (53,3%)

Při posouzení výkonů u nových nádorů prsů a rodidel byl v letech 2000-3 proveden chirurgický výkon u 22.750 žen (graf 8), radioterapie u 10.968 žen (graf 9) a chemoterapie u 10.154 žen (graf 10). Nejvyšší počty výkonů (uvedeny u krajů) u nových onemocnění, (nikoliv u všech onkologicky léčených!) vykázaly kraje u nádorů: Chirurgie (graf 11)
 • prs: MSK 556, PHA 529, JHM 505, STC 469 (průměr ČR 83,9% z nových ZN)
 • cervix: PHA 315, MSK 295, STC 278, UST 269 (průměr ČR 74,6% z nových ZN)
 • děloha: PHA 1878, MSK 1629, STC 1382, JHM 1372, UST 1046 (průměr ČR 90,6% z nových ZN)
 • ovarium: JHM 384, MSK 356, PHA 352, STC 283 (průměr ČR 81,7% z nových ZN)
Radioterapie (graf 12)
 • prs: MSK 947, JHM 884, PHA 798 (průměr ČR 43,4% z nových ZN)

 • cervix: PHA 263, UST 220, MSK 185 (průměr ČR 56,0% z nových ZN)
 • děloha: MSK 318, PHA 271, JHM 267 (průměr ČR 48,9% z nových ZN)
 • ovarium: MSK 17, PLZ 15 (průměr ČR 2,7% z nových ZN)
Chemoterapie (graf 13)
 • prs: MSK 1062, PHA 921, JHM 666, STC 663 (průměr ČR 45,5% z nových ZN)
 • cervix: PHA 113, UST 95, STC 73 (průměr ČR 19,3% z nových ZN)
 • děloha: JHM 44, PHA 31, MSK 26 (průměr ČR 4,7% z nových ZN)
 • ovarium: JHM 282, PHA 272, MSK 250, STC 221 (průměr ČR 62,6% z nových ZN)

Podle doby zjištění v letech 2000-2 bylo u mammárních a gynekologických malignit do tří měsíců diagnostikováno 65% nádorů cervixu, 61% dělohy, 59% ovaria a 58% prsu (graf 14). Z hlediska pozdější doby zjištění nad 6 měsíců vykázal nejpočetnější nádory prsu kraj STC 12,3% a OLO 10,6%, cervixu kraj LIB 20,7% a OLO 16,3%, dělohy kraj LIB a OLO 15,3%, ovaria kraj OLO 13,1% a KAR 11,1%.


Závěr
U řady národových diagnóz se česká populace dostává na přední pořadí údaji hrubé i standardizované incidence (5). Vývoj nádorů prsu a rodidel je proto nutné sledovat a hodnotit nejen z pohledu odhadovaného počtu 400 tis. dispenzarizovaných po roce 2010 (6), ale také z hlediska stárnoucí populace žen (7). Relativní pětiletou prevalencí zaujaly ženy ČR v roce 2002 příznivé pořadí. Rozdíly v krajích ve výskytu klinických stádií, včasném zjištění a rostoucím objemem onkologické péče jsou podnětem pro potřebná opatření. A každé, které povede ke snížení rizika nádorů je v současnosti svrchovaně závažné a potřebné protože přinese snížení nákladů zdravotní péče.

Literatura (1) Ferlay J.: GLOBOCAN 2002, IARC Press, Lyon, CD ROM, Canc.Base, 2003 (2, 3, 4) ÚZIS: Novotvary ČR – 2000, 2001, 2002. ÚZIS ČR Praha, 2004, 2005, (5) Geryk E. kol.: Nádory ve světě v roce 2000, MOÚ Brno, 2004, (6) Geryk E.: Prevalence nádorů v krajích a okresech ČR 1989-1999. NOR Brno, 2002, (7) Běláček J.: Stárnutí populace z pohledu dostupných zdravotních a zdravotnických indikátorů (státy Evropy-ČR-kraje ČR). Sborník II. konfer. Problematika generace 50 plus. Třeboň, říjen 2005.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006