Nový mezinárodní konsenzus pro léčbu metastatického karcinomu prsu

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Systémová léčba pokročilého a metastatického karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 26

Autoři: MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Mezinárodní doporučení pro adjuvantní léčbu karcinomu prsu se staly již standardema jsou nedílnou součástí klinické praxe. Neméně důležitá je však i léčba metastatickéhokarcinomu prsu. Na mezinárodní konferenci v Lisabonu se letos sešel panel 30 odborníkůz více zemí, který se snažil formulovat doporučené stanovisko k některým otázkám v léčběmetastatického karcinomu prsu. Závěry konsenzu budou publikované v časopise Annals of Oncology.

Základním předpokladem racionální léčby pacientek s metastatickým karcinomemprsu je multidisciplinární tým. Pacientky by měly být léčené na pracovištích s dobrýmzázemím pro diagnostiku i léčbu. Stanovisko panelu k některým otázkám bylo však celkempřekvapivé. Pro pacientky s triple negativním a HER2 pozitivním karcinomem prsu nebylopanelem standardně doporučeno CT nebo MR vyšetření mozku u asymptomatickýchpacientek. Stejně tak nebylo doporučeno měnit léčbu u pacientek pouze na základě vzestuputumorových markerů bez prokázané progrese onemocnění pomocí vyšetřovacích metod.

Otázce diskordance primárního nádoru a metastáz byla věnována řada přednášeka publikací a verifikace fenotypu metastáz je odborníky často doporučovaná. Proto bylocelkem překvapivé stanovisko panelu, který biopsii z metastáz doporučil pouze za účelemověření disseminace základního onemocnění, ale ne standardně za účelem zjištění fenotypumetastáz. Hlavním argumentem byl fakt, že všechny studie u metastatického karcinomu prsu,které byly dosud publikované, vycházely z fenotypu primárního nádoru. Není proto ani zcelajasné, jak postupovat při diskordanci primárního nádoru a metastáz. Otázka řešení primárníhonádoru prsu u pacientek s metastatickým karcinomem je stejně tak kontroverzní. Bylapublikovaná řada retrospektivních prací, které předpokládají, že pacientky s lokální léčbouprimárního nádoru mají lepší celkové přežívaní. Panel však léčbu primárního nádoru prsudoporučil pouze u pacientek s dobrou odpovědí na systémovou léčbu a pouze jako prevenciexulcerace prsu při možné další progresi primárního nádoru.

Názor na indikaci hormonální léčby u pacientek s karcinomem prsu se za poslední létazměnil. Viscerální metastázy u pomalu progredujícího onemocnění s vyšší pozitivitouhormonálních receptorů nejsou indikací k léčbě chemoterapií. U této skupiny pacientek paneljednohlasně doporučil preferovat systémovou hormonální léčbu před chemoterapií.U postmenopauzálních pacientek doporučil preferovat spíš inhibitory aromatázy, i kdyžtamoxifen může být první volbou pro některé pacientky. Současné podávání chemoterapiea hormonální léčby není v zásadě u této skupiny pacientek doporučeno.

U pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu se v důsledku nových možnostívýrazně prodloužilo přežívání. Není však jasné, zda pacientky, které progredují při léčběkombinací trastuzumabu a taxanu léčit dál kombinací trastuzumabu s jinou chemoterapií nebokombinací lapatinibu a capacitabinu. Obě možnosti jsou akceptovatelné. V případě indikacechemoterapie u pacientek s HER2 negativním karcinomem prsu doporučuje panel preferovatmonochemoterapii. Pouze u pacientek s rychle progredujícím karcinomem prsu je doporučenocytostatika kombinovat. Není zlatý standard pro první linii metastatického karcinomu prsu.Při zvažování léčby je nutné vzít v úvahu charakter onemocnění, přání pacientkya interkurence.

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2012