Nový sérový marker HE4 u karcinomu vaječníku.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 055

Autoři: MUDr. Miroslava Nekulová; J. Trbušek; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.

Nádory vaječníků představují 15-20% zhoubných novotvarů žen, v ČR má incidence stoupající tendenci. Důvodem špatné prognózy bývá pozdní diagnóza onemocnění (v 70-75% případů), prognóza přežití delšího než 1 rok bývá pak jen u 10-30% nemocných. Naopak při časné detekci je prognóza přežívání až u 90% žen. Proto je hledán časný marker této diagnózy. Markerem volby je v současnosti CA 125, který bývá exprimován u 80% karcinomů serózního typu v pokročilém stádiu, ale ve stádiu I jen u 30-50%.

HE4 (Human Epididymal Protein-4), HE4 (11 kDa), je prekurzor proteinu E4 sekretovaného epitelem vaječníků, je exprimován zejména nádory serózního typu (93%), ale i ostatními epiteliálními karcinomy včetně adenokarcinomů. Zdravou tkání vaječníků je exprimován minimálně, je slibný marker pro časnou detekci karcinomu ovaria a odlišení žen s benigním onemocněním. Je -li tento marker použit samostatně k detekci nádorů vaječníků, vykazuje dobrou senzitivitu při vysoké specificitě, je li použit v kombinaci s ostatními markery (zejména CA 125) senzitivita panelu se zvyšuje ve srovnání s použitím jednotlivých markerů. HE4 vykazuje vysokou senzitivitu v časných (st. I/II) stádiích onemocnění,což z něj činí vhodný marker pro detekci časných fází karcinomu ovaria.

Literatura uvádí, že u třetiny žen, u nichž nebyla zvýšena hladina CA 125 při nádoru ovaria, byla zjištěna zvýšená koncentrace HE4.

V naší studii jsme vybrali z 20 případů nemocných s karcinomy ovarií a nezvýšenou hodnotou markeru CA 125 (falešně negativních) ty, které vykázaly zvýšenou hodnotu HE4 (správně pozitivní) a ty budeme prezentovat. Naše studie potvrdila odbornou literaturou uváděné údaje. 5 z 20 nemocných s karcinomem ovaria se současně negativní hodnotou markeru CA 125 v séru vykázalo vysokou hodnotu HE4 a další 2 nemocné hodnotu lehce zvýšenou.

Nádorový marker HE4 v séru se zdá být vhodným markerem nemocných s karcinomem vaječníku i v časných stadiích choroby.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010