Nukleární faktor kappa-B: prediktivní marker radiosenzitivity?

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Pokroky v radioterapii nádorů

Číslo abstraktu: 174

Autoři: R. Vobořil; J. Weberová; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Vnitřní radiosenzitivita nádorových buněk je určujícím faktorem odpovědi na radioterapii. Bohužel neexistuje rutinně používaný marker, který by umožňoval stanovení radiosenzitivity nádorových buněk a umožnil tak individualizaci léčebného plánu pacienta. Přitom radioterapie je obzvláště důležitou léčebnou modalitou pro určité stadium karcinomu rekta. V současné době je intenzivně studována role nukleárního faktoru kappaB (NF-κB) v rezistenci nádorových buněk na protinádorovou léčbu.
NF-κB je tvořen skupinou transkripčních faktorů, k nimž patří pět známých členů: p50, p52, RelA (p65), c-Rel a RelB vyskytujících se jako homodimer nebo heterodimer. Aktivace NF-κB je regulována udržováním NF-κB v inaktivní formě v cytoplazmě nestimulovaných buněk vazbou na inhibiční molekulu zvanou IκB. Působením některých podnětů dochází k degradaci IκB a následnému uvolnění NF-κB. Volný NF-κB vstupuje do jádra, kde interaguje s cílovými geny. Je známo, že aktivovaný NF-κB chrání buňky proti apoptóze.

Cíl
Cílem této studie bylo stanovit, zda se hladina konstitutivní aktivace NF-κB podílí na vnitřní radiosenzitivitě nádorových buněk a zda může sloužit jako marker radiosenzitivity.

Metody
Byly testovány tři buněčné linie kolorektálního karcinomu SW620, SW480 a CaCo-2. Radiosenzitivita byla stanovena určením SF2 (surviving fraction) při 2 Gy za použití Clonogenic Assay. Míra apoptózy byla určena měřením kaspázy-3. Konstitutivní aktivace NF- κB byla testována pomocí EMSy. Míra aktivace NF-κB vyvolaná jednorázovými dávkami ionizujícího záření stanovena pomocí EMSy a Luciferase Reporter Assay.

Výsledky
Měřeno Clonogenic Assay testované buněčné linie vykázaly odlišnou radiosenzitivitu, nejvíce senzitivní se jevila linie CaCo-
2. Konstitutivní aktivita NF- κB stanovená pomocí EMSy byla taktéž rozdílná u jednotlivých buněčných linií, přičemž zde byla nalezena korelace mezi mírou konstitutivní aktivace a vnitřní radiosenzitivitou. Míra sekundární aktivace NF-κB vyvolaná jednotlivými dávkami ionizujícího záření v rozpětí 2 až 8 Gy byla přímo úměrná konstitutivní aktivaci NF-κB.

Závěr
Dle našich výsledků získaných in vitro studií by mohla konstitutivní aktivace NF-κB v nádorových buňkách kolorektálního karcinomu být ukazatelem radiosenzitivity, což by mohlo umožnit individualizaci radioterapie u pacientů s karcinomem rekta. Předpokladem je však širší testování nádorových buněčných linií, popřípadě nádorové tkáně.

Práce vznikla za podpory grantem IGA MZČR č. NR/8053-3/2004

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005