Nutnosť aspekcie pri skríningu?

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P001

Autoři: MUDr. Eva Mináriková; Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.

Karcinóm prsníka je najčastejším onkologickým ochorením u žien, s každoročne stúpajúcou incidenciou. K zníženiu mortality karcinómu prsníka je dôležitá správna a včasná diagnostika a terapia.
Pri diagnostike karcinómu prsníka je dôležitá komplexnosť. Využíva sa klinické vyšetrenie (aspekcia, palpácia a expresia) a zobrazovacie diagnostické metódy. V zahraničných štúdiách sa udáva, že okolo 5-8% karcinómov prsníka sa diagnostikuje aspekciou.
Aspekciou sa diagnostikuje hlavne Morbus Paget. Ako prvý opísal Pagetovu chorobu sir James Paget v r. 1874. Napriek tomuto dátumu ostáva veľa prípadov ešte aj dnes neskoro diagnostikovaných prípadov, preto by sme chceli tento druh karcinómu prsníka opäť pripomenúť a predísť neskorej diagnostike. “Ekzematózne“ zmeny bradavky prsníka sú často dlhodobo liečené na kožných ambulanciách a nie sú diagnostikované pri skríningoch.
Pagetova choroba bradavky - je formou karcinómu prsníka, pri ktorom nádor vyrastá z vývodov pod bradavkou na povrch bradavky. K všeobecným symptómom patrí svrbenie, pálenie a kožné zmeny okolo bradavky podobné ekzému. Niekedy sú kožné zmeny sprevádzané mokvaním alebo krvácaním.
Typickými prejavmi tohto ochorenia sú povrchové erózie alebo až ulcerácie. Mikroskopicky sa detekujú tzv. Pagetove bunky, ktoré infiltrujú epitel bradavky. Sú to vlastne nádorové bunky pochádzajúce zo základnej lézie.
Etiopatogenéza tohto druhu ochorenia nie známa.
Pagetova choroba predstavuje asi l% zo všetkých zhubných nádorov prsníka. Ak je nádor obmedzený na bradavku a nie je hmatný, potom sú postihnuté LU asi v 5% a päť až desať ročné prežitie je od 87% do 92%. Ak je palpačný nález pozitívny, klesá možnosť prežitia na polovicu.
Pagetova choroba s preukázateľným nádorom sa klasifikuje podľa veľkosti nádoru.
Pagetova choroba postihuje prevažne ženy. Výskyt tohto ochorenia v mužskej populácii je extrémne zriedkavý.
Najčastejšie sa Morbus Paget vyskytuje u postmenopauzálnych žien. Výskyt vo veku od 20 do 45 rokov je zriedkavý. Priemerný vek je okolo 55 rokov. Vekový priemer Pagetovej choroby prsníkovej bradavky je posunutý asi 10 rokov vyššie v porovnaní s výskytom karcinómu prsníka.

V Národnom onkologickom ústave sme v rokoch 1991 až 2004 diagnostikovali 67 prípadov Morbus Paget. Z celkového počtu týchto nádorov bolo 38 pripadov bez palpačného nálezu tumoru prsníka a bez patologického nálezu prístrojovou zobrazovacou technikou- natívnou mamografiou a ultrasponografiou. Z tohto počtu žien s diagnózou Morbus Paget až 37% prípadov prešlo preventívnym prsníkovým vyšetrením - natívnou mamografiou s negatívnym výsledkom v zmysle karcinómu.
Distribúcia Morbus Paget je variabilná podľa rokov (tab.1). Percentuálny výskyt ochorenia bol v jednotlivých rokoch od 0% do 9% z celkového počtu karcinómov.

Tab.1
Distribúcia Morbus Paget v rokoch 1991 – 2004


Záver:
Pri suspektných nálezoch na bradavke prsníka je nutné konziliárne vyšetrenie na onkologickej ambulancii (nielen na kožnej ambulancii)

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006