NUTRIACTION 2012 - NUTRIČNÍ SCREENING PACIENTŮ PŘI PROBÍHAJÍCÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V ONKOLOGICKÝCH AMBULANCÍCH

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 233

Autoři: MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; Mgr. Václava Mošnová

Východiska:

Jedním z projevů nádorového onemocnění je malnutrice, která se vyskytuje u vysokého procenta onkologických pacientů - až u 70 %. V průběhu ne­moci se chyby ve výživě velmi často zvýrazní, což může komplikovat průběh celého onemocnění a zhoršit výsledky práce zdravotníků. Platí tedy, že energeticky dosta­tečná, živinami vyvážená plnohodnotná strava je podmínkou pro dobrý průběh léčby a pomáhá ke zlepšení kvality života. Léčba malnutrice tedy musí být nedíl­nou součástí komplexní péče o onkologického pacienta. Nutriční screening je pou­žíván k vytipování rizikových nemocných. Následně by měla být zahájena adekvátní nutriční intervence. Systematické sledování stavu výživy onkologických pacientů by mělo být zcela přirozenou součástí vyšetření. Na rozdíl od lůžkových oddělení, kde je nutriční screening rutinně prováděn, v onkologických ambulancích není jeho provádění běžnou praxí.

Materiál a metody:

Jednoduchý screeningový dotaz­ník nutričního rizika onkologicky nemocných (příloha 1) byl vytvořen Pracovní sku­pinou nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti (PSNPO) (www. linkos.cz) a pracuje s BMI nižším než 20 kg/m2, neúmyslná ztráta hmotnosti více než 10 % za 6 měsíců, významně sníženým perorálním příjmem, přítomností nutričně rizikové diagnózy a/nebo léčby. Nutričně rizikové skóre je definováno jako součet přítomnosti nutričního rizika v jednotlivých ukazatelích (rozmezí 0-4 body, 0 = bez nutričního rizika, 4 = extremní riziko podvýživy). Druhá vlna NutriAction proběhla v roce 2012 u pacientů podstupujících onkologickou léčbu ambulantně. Pro účely NutriAction byl použit, stejně jako v roce 2011, dotazník nutričního rizika onkolo­gicky nemocných, ve kterém však tentokrát byly navíc zahrnuty: diagnóza, pohlaví a typ léčby. Primárním cílem NutriAction 2012 bylo zmapovat nutriční stav onkolo­gických pacientů podstupujících onkologickou léčbu ambulantně a vysokém riziku 28,2 % (příloha 2). Specializované nutriční péče se však dostalo pouze 12,5 % pacientů (příloha 3).

Závěr:

V nutričním riziku se nachází 74,1% aktivně léčených nkologických pacientů v onkologické ambulantní péči, přesto je specializovaná nu­triční.

Výsledky:

NutriAction 2012 se zúčastnilo 55 pracovišť. Celkový počet hodnocených pacientů byl 5 625 v průměrném věku 62,3 let, 53 % byly ženy, 46 % muži. 72,3 % pacientů podstupovalo chemoterapii a 25 % radioterapii. Byť' průměrné BMI je 26, v nutričním riziku je 74,1 % pacientů, z toho ve střední intervence i nadále málo dostupnou nebo nadále málo využívanou možností.

Děkujeme všem pracovištím, která se do NutriAction 2012 zapojila.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013