Nutriční podpora a kvalita života pacientů v paliativní onkologické péči.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 213p

Autoři: RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D.; MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.; Mgr. Michaela Šimková; prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc.; Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Úvod

Využití nutriční podpory u pacientů s maligními nádory a zvláště pak v paliativní onkologické péči je v některých směrech stále rozporuplné. Hlavní otázkou však nadále zůstává, zda může nutriční podpora stimulovat růst nádoru, aniž by signifikantně zlepšila stav nemocného. Mezi nejčastější projevy nádorového onemocnění patří nádorová kachexie, která významně ovlivní prognózu onemocnění a výskyt komplikací a mortality. Příčiny nádorové kachexie jsou komplexní a na jejím vzniku se podílí anorexie, zhoršené energetické využití nutričních substrátů, odlišná utilizace základních živin (např. odlišný metabolismus aminokyselin a mastných kyselin, dále pak přítomnost neužitečných – futilních cyklů), vliv cytokinů a změněný interorgánový transport substrátů. Nutriční podpora v paliativní onkologické péči, by měla být zaměřena na snížení malnutrice a zvýšení kvality života těchto pacientů.

Cíl

Cílem předkládané práce bylo sledování nutričního stavu onkologických pacientů v paliativní ambulanci a stanovení kvality života při ovlivnění nutriční podporou.

Metodika

Během návštěvy pacienta v paliativní onkologické ambulanci (cca 1 x za 4-5 týdnů) je stanovena tělesná hmotnost (Omron BF 511), dále antropometrická měření – měření obvodu pasu a paže, stanovení tloušťky kožní řasy nad tricepsem kaliperem, počítána je pak plocha svalstva paže a střední obvod svalstva paže. Ze získaných hodnot je kalkulováno % hubnutí. Pro přesnější informaci o stavu zastoupení tělesného tuku a beztukové hmoty je použita bioelektrická impedanční analýza složení těla (přístroj Bodystat Quadscan 4000). Pro charakterizaci silových schopností vyvíjených pacientem je užívána metoda elektronické dynamometrie (digitální tenzometr DT I).Dále následuje vyplnění dotazníku, který byl pro účely použití v paliativní onkologii adaptován dle Programů kvality a standardů léčebných postupů z formuláře SF36 (Programy kvality a standardy léčebných postupů, kap. 3/4.2 Měření kvality života – formulář SF 36, 2002.) a dotazníku Scored-Patient-Generated-Subjectiv Global Assesment – PG-SGA (Bauer, J., Capra, S., Ferguson, M.: Use of the scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) as a nutrition assessment tool in patients with cancer. European Journal of Clinical Nutrition (2002) 56, 779–785). Dotazník hodnotí tyto dimenze: změna zdravotního stavu, schopnost fyzických činností pacienta, omezení pro fyzické a emoční problémy, sociální funkci, vitalitu, duševní zdraví, tělesnou bolest, nutriční stav a gastrointestinální symptomy. Odpovědi v jednotlivých dimenzích jsou kalkulovány do score 0-100. Dále je hodnocen Karnofského index (Vorlíček, J., Vyzula R., Adama, Z.: Praktická onkologie. Grada, 2000, s.339.) a zhodnocení otoků k odhalení případných interferencí antropometrických a bioimpedančních měření.

Během 8-mi měsíců bylo takto vyšetřeno 120 pacientů. Pro statistická hodnocení byl vytvořen soubor s pacienty, kteří byli vyšetřeni nejméně 3 krát (tj. paliativní ambulantní péče minimálně 4 měsíce) a nezemřeli následující měsíc od posledního vyšetření.

Výsledky a závěr

Opakovaně bylo vyšetřeno výše uvedenými metodami 30 pacientů, z toho na nutriční podpoře (Nutridrink 200 ml a více denně) bylo 10 pacientů. Průměrný věk byl ve skupině bez nutriční podpory 69,75 ± 12,9 let, byla tvořena 13 ženami a 7 muži. Skupina s nutriční podporou, zastoupená 6 muži a 4 ženami, byla ve věkovém průměru 69,6 ± 8 let. Získaná data byla porovnána statistickým software SigmaStat (Systat, USA) – One Way Repeated Measures Analysis of Variance u obou skupin. Data jsou prezentována jako průměr ± směrodatná odchylka.

Byly nalezeny signifikantní rozdíly, které jsou uvedeny v tabulce. V ostatních hodnocených parametrech nebyly nalezeny statisticky signifikantní změny.

Pacienti na nutriční podpoře dosahovali během opakovaného sledování hodnot srovnatelných se vstupními daty při prvním vyšetření v paliativní ambulanci v oblasti týkající se hodnocení jejich stavu Karnofského indexem, z antropometrických hodnot pak obvodem pasu a kožní řasy nad tricepsem oproti skupině bez nutriční podpory. Bioimpedencí byly nalezeny také stálejší hodnoty aktivní tělesné hmoty oproti ve skupině bez nutrice, kdy byly nalezeny signifikantně klesající hodnoty aktivní tělesné hmoty i dalších parametrů nutričního stavu.

V následujících měsících počítáme s rozšířením souboru pacientů a ověřením získaných výsledků.

Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011