Nutriční screening v onkologické ambulanci

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: X. Podpůrná léčba a terapie komplikací v onkologii

Číslo abstraktu: 093

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; Mgr. Veronika Březková

Úvod

V září 2007 byly výborem ČOS schváleny nástroje pro standardizaci péče o výživu onkologických pacientů. Jejich prosazování do praxe naráží mnohdy na řadu problémů a také na to, že při rutinní práci v onkologické ambulanci nezbývá na péči o výživu dostatek času. Podvýživa tak může být v časné fázi nerozpoznána a často se dále prohlubuje v průběhu onkologické léčby.
Proto je optimálním přístupem automatické hodnocení v pravidelných intervalech podle standardních kritérií.


Výsledky

V našem sdělení Vás chceme seznámit se stavem výživy u 164 pacientů v MOÚ. Jedinými kritérii pro zařazení byla ochota ke spolupráci a právě probíhající onkologická léčba. Rozložení diagnóz tedy nereprezentuje všechny pacienty v MOÚ. Výsledky jsou zkreslené i tím, že některé léčebné režimy jsou podávány za hospitalizace. V souboru bylo 37 mužů a 127 žen. Lokoregionálně pokročilé onemocnění mělo 64 pacientů, vzdálené metastázy byly zjištěny u 81 pacientů. V celém souboru je výrazné zastoupení 102 pacientek s nádorem prsu, který obecně nepatří mezi nádory s největším rizikem malnutrice. Přesto i v tomto souboru 164 pacientů má 27 osob váhový úbytek za 6 měsíců více než 10%, 62 osob udává snížený příjem stravy. Nárůst hmotnosti je často zkreslený otoky (lymfedém, ascites) a je nejčastěji zmiňován pacientkami s nádorem prsu. Na první pohled není malnutrice v souboru patrná, nízký BMI má jen 11 osob.


Závěr

Pacienti udávají častěji subjektivní potíže v cíleně řízeném rozhovoru. Lékaři reagují (zápis v dokumentaci MOÚ) a indikují léčbu proti zvracení, aftům nebo průjmů. Neupřesriují však váhový úbytek v čase nebo velikost porcí stravy a opomíjejí jiné symptomy jako je např. pocit předčasné sytosti, změna ve vnímání chuti, sucho v ústech. Zcela nedostatečně (jen u 6 pacientů) je využívaná pomoc nutričních terapeutů.

Je potřeba zapojit pacienta k aktivní spolupráci, sledovat v pravidelných intervalech jeho hmotnost a při hubnutí hledat příčiny. Je potřeba začlenit nutriční screening jako nezbytnou součást péče o onkologického pacienta. Včas poskytnutá a systematicky prováděná nutriční podpora může významně zvýšit přívod živin a zmírnit hubnutí a jako podpůrná léčba umožnit plný efekt protinádorové léčby.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009