Odraz léčby v psychice onkologicky nemocného seniora a úloha sestry v průběhu léčby a následná dispenzarizace

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Psychoonkologie

Téma: Psychologie, komunikace a etika v onkologii

Číslo abstraktu: 217

Autoři: Kamila Spacová; Š. Surovcová; Z. Matošková

1.Úvod

Zdravotní sestra je pro pacientky, hlavně seniory, autoritou. Působí na ni slovy, ale i výrazem a jednáním a to buď pozitivně, čímž napomáhá ke zlepšení stavu klientky nebo naopak negativně, kdy klientku poškozuje, i když ji medicínsky léčí správně.
Komunikace s pacientem a jeho nejbližší rodinou, se na našem oddělení řídí obecně platnými etickými normami. Sestry se snaží pacientkám vyhovět v jejich individuálních přáních, potěšit, pomoci, ulehčit jim v jejich stavu , pobavit je a zlepšit náladu.
Vzdělaná milá sestra je pro pacienta to nejcennější, co může nemocnice dát.


2. Ošetřovatelství a péče o seniory v onkologii

Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví.
Péče o staré lidi má svá specifika, která musí znát lékaři i sestry.
Geriatrická ošetřovatelská péče může plnit svou úlohu jen promyšleným a plánovitým způsobem.
Chceme-li posoudit funkční potenciál seniora. Musíme se zajímat nejen o jeho zdravotní stav, ale i o jeho psychiku. Duševní funkce může kvalitně posoudit kvalifikovaný odborník. Pro úplnost databáze nesmí sestra zapomenout na výsledky laboratorních testů a technologických vyšetření, které dokreslují obraz potíží klienta a usměrňují volbu uzdravovacího procesu
Metod, jak aktivizovat seniory, je celá řada : pomoc při nalézání smyslu života, motivace k dalšímu úsilí, posílení identity, důstojnosti a sebeúcty, posílení pocitu sounáležitosti a opory proti pocitu opuštěnosti.


3. Negativní vlivy při léčbě

Při léčbě onkologických seniorů se nepříznivě projevuje jejich věk a ním spojené potíže. Senioři snášejí léčbu hůře, musíme se k nim chovat ohleduplněji, abychom jim pomohli lépe se vyrovnat jak s chemoterapeutickou léčbou, tak se stavem ovlivněným jejich věkem a prožitými životními situacemi. Musíme jim býti oporou, i když nás to bude stát mnoho sebeovládání a trpělivosti, protože každé i malé zlepšení jejich zdravotního stavu nám dá pocit zadostiučinění.
Sestra musí ovládat samu sebe, vystupovat klidně, trpělivě a zachovat si k pacientce povzbudivý a důvěryhodný přístup.


3.1 Urologické problémy

Trpí jimi ženy s některým typem inkontinence, sestupem rodidel nebo jinými potížemi spojenými s močením. Vyšetření je velmi intimní a náročné, proto musí být sestra k pacientce velmi taktní a ohleduplná.
Inkontinence snižuje kvalitu života všem ženám, nejen našim pacientkám, je proto nutné, aby sestry byly vstřícné a pacientkám dokázaly porozumět. Sestra může hrát důležitou roli při rozhodování pacientky jak se vyrovná se svými problémy a jaký zvolí léčebný režim.
V dnešní době máme různé pomůcky, jako zdravotní pleny nebo vložky, sběrné sáčky apod. Používáním pomůcek pro inkontinenci může přispět do jisté míry ke zlepšení kvality postižené pacientky .

3.2 CFS – chronic fatique syndrom

Chronický únavový syndrom, který se rovněž vyskytuje u našich pacientek, představuje velký diagnostický terapeutický problém. Často zde dochází ke směšování pojmu chronický únavový syndrom, jehož etiologie není známá, s pojmem sekundární syndrom chronické únavy, o němž hovoříme po dlouhodobě probíhajících onemocněních,také nádorových.
Z hlediska pacientky je nepodstatné, zda trpí primárním nebo sekundárním únavovým syndromem, protože velmi nepříznivě ovlivňuje její zdravotní stav.
Únava při onemocnění je aktuální a přitom značně opomíjené téma. S léčbou a sledováním patologické únavy se v onkologické praxi téměř nesetkáváme a přitom únava nemusí být každodenní společníkem.
Léčba je velmi individuální, odvíjí se od zjištěných abnormalit při klinickém vyšetření a protože nelze aplikovat žádné standartní postupy, musí se pacientky i sestry obrnit velkou trpělivostí a zaměřit se na pěstování pozitivního postoje k životu.
Odstraněním únavy pacientkám výrazně zlepšíme kvalitu života.

3.3 Léčba nádorové bolesti

Termín nádorová bolest bývá používána pro řadu bolestivých syndromů, kterými trpí pacienti s nádorovým onemocněním a zahrnuje akutní a chronické bolestivé syndromy.Terapie nádorové bolesti vyžaduje důslednou mezioborovou spolupráci –onkologickou, urologickou, neurologickou, fyzioterapeutickou, psychologickou a konzultaci s dalšími specialisty dle potřeby.
Velmi důležitá je spolupráce pacientek. Informovaná, aktivně spolupracující pacientka nevzdává svůj život a má větší šanci než pacientka , která se zhroutí nad zprávou o vyslovené diagnóze.
Nádorovou bolest lze léčit. V ČR působí rovněž řada dobrovolných sdružení, která se snaží spojovat onkologické pacientky a pomáhat jim po psychické, fyzické i sociální stránce, přičemž spolupracují s lékaři a dalšími odborníky. Pro veřejnost jsou informace zpracovány i na českém internetu, například na www.koc.cz -kompletní onkologické centrum.

3.4 Úzkost – deprese

Obě tato onemocnění postihují i naše některé pacientky.
Deprese – onemocnění celého organismu . Vede k pocitům zoufalství a beznaděje, ke ztrátě energie i vůle, poruchám výživy –metabolismu i spánku.
Úzkost –soubor nepříjemných pocitů. Příznaky jsou nejistota a pocit strachu, rozrušenost , sklíčenost a lítostivost. Fyzické příznaky –bušení srdce, sucho v ústech, únava, poruchy spánku, dýchací potíže.
Léčba – základní terapeutické postupy představují farmakoterapie a psychoterapie.
Pacientka , trpící těmito stavy, potřebuje vyslechnutí a vstřícnost, povzbuzení, podporu a vyjádření realistické naděje na možné vyléčení.. Efektivně využívat všechny druhy podpory a pomoci.
V práci sestry je důležitý přístup k nemocnému. Vyžaduje od sestry vyrovnanost, sebeovládání, trpělivost a lidskost. Její nezastupitelnou úlohu je motivovat pacientku k léčbě, aktivně a iniciativně ji získávat pro uplatňování správného způsobu života.

3.5 Malnutrice – podvýživa onkologicky nemocných

Onkologické onemocnění je systémové onemocnění s poruchami energetického na podkladě změněného metabolismu cukrů, tuků a bílkovin. Nutriční podpora v onkologii patří k základním a nepostradatelným metodám léčby. Špatný stav výživy onkologické pacientky představuje nejen horší prognózu, ale i zhoršenou odpověď na protinádorovou léčbu , snižuje toleranci chemoterapie, zkracuje celkové přežití. Při poklesu hmotnosti o 5-8% původní váhy, byl prokázán pokles obranyschopnosti, vitální kapacity, narušení termoregulace a zhoršení nálady.
Sledování stavu výživy musí být vždy komplexní. Často pouze stanovením individuální diety lze výrazně zlepšit nutriční stav pacienta a tím ovlivnit průběh onemocnění.
Nutriční podpora má výrazný podíl na zlepšení potlačení pocitů slabosti, vyčerpanosti a žízně.


3.6 Stres a rakovina

Vztah mezi stresem a nádorovým onemocněním byl zaznamenám řadou lékařů již po mnoha staletí
Stres spouští a uvádí do chodu děje, které se projevují jako rozvíjející se rakovina. Jde o nezvládnutelnou stresovou reakci.
Výzkum vztahu stresu a vzniku rakoviny ukázal, že před vznikem nádorového onemocnění byl stres dlouhodobě vyvolán u 36% respondentů úmrtím v rodině, v 10% rozvodem, ve 30% změnou pracovního zařazení. Ženy jsou stresovými situacemi ohroženy 2x více.
Jako prevence proti stresu působí
- dostatek smíchu, při němž se na stresové situace zapomene a navodí celkové uvolnění
- správná životospráva
- relaxační technika
- povznesení nad problémy


4. Závěr

Návratu seniorů do života pomáhá rehabilitace, která je nedílnou součástí geriatrické péče. Cílem rehabilitace ve stáří je posílení životní aktivity, obnovení a zvýšení schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti. Vrací seniorům lidskou důstojnost a zájem o život.
Významná je spolupráce s rodinou a pomoc rodině v péči o rodinnou příslušnici, která se vrací do svého přirozeného prostředí.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005