ONKOLOGICKÁ BUDOUCNOST: PROAKTIVNÍ NEBO REAKTIVNÍ MEDICÍNA

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Ostatní

Téma: Editorial

Číslo abstraktu: 001

Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Nádorové onemocnění často rozmanitého biologického chování může postihnout různé orgány a tělesné systémy

Multidisciplinární léčebný přístup je proto základem současné onkologické léčby a rozhodnutí o terapii, včetně časové posloupnosti léčebných modalit, připravuje mezioborový pracovní tým. Jedině společná dohoda o léčbě pacienta se zhoubným nádorem může zlepšit výsledky terapie bez zvyšování nákladů. Léčba nádorového onemocnění ztratila lineární směr od intervence chirurga k radioterapeutovi, internímu onkologovi a specialistovi pro paliativní péči. Na diagnostice a léčbě se podílejí různé odbornosti v různých časových sekvencích v různých fázích nemoci, včetně řešení komplikací, které mohou postihnout všechny systémy. Multidisciplinární rozhodnutí nenahrazuje zodpovědnost každého specialisty v jednotlivých etapách léčby a nemocný neztrácí „svého“ lékaře a není v nesouladu s konceptem personalizované (adresné) onkologické péče, která vychází z filosofie jedinečnosti každého pacienta.

Tři zásadní události poslední doby dramaticky ovlivňují a v budoucnosti budou stále více ovlivňovat možnosti onkologické péče:

 1. k dispozici budou „stovky” nových cílených léků, které mohou přímo zasáhnout signální struktury podílející se na onkogenezi;
 2. molekulární identifikace rozdílů dříve morfologicky téměř identických nádorů povede k reklasifikaci nádorových onemocnění a k expanzivnímu nárůstu nových klinicko-molekulárně patologických jednotek „orphan molecular disease“;
 3. implementace nových biotechnologií umožní významně zpřesnit předpověď rizika relapsu (prognostické faktory) časných stadií onemocnění a předpovědět účinnost vybrané léčby (prediktivní faktory).

Před více než 5 lety Leroy Hood předpověděl, že akcelerace rozvoje biotechnologii významně ovlivní pohled na lidské zdraví s revoluční změnou od „reaktivní“ k „proaktivní“ (prediktivní, preventivní, personalizované a aktivní) medicíně, tzv. medicíně čtyř P (P4), v originále „Predictive, Preventive, Personalized, and Participatory Medicine“, viz tabulky 1 a 2.

Tabulka 1: Medicína čtyř P (P4)

 • Prediktivní: prostřednictvím prediktivní genomiky a molekulárních biomarkerů lze odhalit riziko onemocnění před jeho klinickou manifestací
 • Preventivní: vysoce specifická a efektivní terapie může být aplikovaná ještě před objevením se klinické symptomatologie
 • Personalizovaná: diagnostika a léčba prováděná individuálně podle unikátního molekulárního profilu každého jedince
 • Participující: aktivní medicína ze strany klienta/pacienta, z pasivního jedince se stane aktivní jedinec spoluodpovědný a spolurozhodující o svém zdravíTabulka 2: Porovnání reaktivní a proaktivní medicíny

 Onkologická péče nemůže ustrnout na proklamaci správné léčby pro správného pacienta, nebo-li léčby na „míru“, nastává čas změny k proaktivnímu přístupu, vyžadující její reorganizaci (transformaci). Příprava změny (koncept proaktivního personalizovaného přístupu) by měla být v onkologii zahájena co nejdříve a neztrácet čas diskusí, zda-li má být léčba prováděna jiným než interním specialistou podle zastaralé představy o „primárně postiženém orgánu“. Uvědomme si, že myšlení vyžaduje čas a obecně je plýtváním energií, že naši předchůdci byli více než 100 milionů let jen nemyslícími savci a že během onoho krátkého okamžiku v dlouhé historii, kdy jsme začali opravdu myslet, se soustřeďujeme na okrajové věci, na kterých ve skutečnosti nezáleží.

Literatura

 1. Hood L. and Friend SH. Predictive, personalized, preventive,participatory (P4) cancer medicine. Nat Rev Clin Oncol 2011.
 2. Petruželka L. Cílená biologická léčba solidních nádorů. Vnitřní lékařství 2011.
 3. Taleb NS. The Black Swan. 2011.
 4. Tian Q, Price ND, Hood L. Systems Cancer Medicine: Towards Realization of Predictive, Preventive, Personalized, and Participatory (P4) Medicine. Journal of Internal Medicine 2011.
 5. Tursz T, Andre F, Lazar V, et al. Implications of personalized medicine - perspective from a cancer center. Nature reviews in clinical oncology 2011.
 6. Weston AD. and Hood L. Systems biology, proteomics, and the future of health care: toward predictive, preventative, and personalized medicine. J. Proteome Res 2004.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB
e-mail: lubos.petruzelka@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012