Onkologická prevence v komunitní péči.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: 01. Onkologická prevence

Číslo abstraktu: 010

Autoři: Mgr. Marie Marková, Ph.D.; Hilda Vorlíčková; Jaroslava Mrázková

   Výchozí situace

   Koncem roku 2010 jsme začali pracovat na projektu, jehož hlavním cílem bylo zlepšení vzdělávání sester v oblasti onkologické prevence v komunitní péči. Obsah specializačního vzdělávání (post basic program) v ČR pro komunitní sestry je převážně zaměřen na péči o pacienty v nemocnicích a dalších institucích. Sestry málo využívají svých kompetencí v oblasti prevence a výchovy ke zdravému životnímu stylu. Nejsou motivováni k aktivní poradenské činnosti pacientům. Také málo spolupracují s neziskovými pacientskými organizacemi.

   Metoda

   Nejdříve jsme připravili inovativní vzdělávací program pro pilotní skupinu komunitních sester. Obsah vzdělávání jsme rozdělili do 3 částí (modulů) s názvem: Činnosti sestry v prevenci onkologických onemocnění, Diagnostika a léčba, Péče o pacienta ve vlastním sociálním prostředí. Při výběru studijního obsahu byl kladen důraz na praktické využití vědomostí a dovedností v praxi. Do výuky jsme zapojili odborníky v onkologii i pacientské organizace. Součástí praktické výuky byla také aktivní účast studentů na propagačních akcích pořádaných pacientskými organizacemi. Vzdělávací program byl pilotně testován.

   Výsledky

   Bylo proškoleno 54 komunitních sester. Účastnili jsme se 4 propagačních akcí zdravého životního stylu. Na základě výsledků testování bylo kurikulum vzdělávacího programu upraveno (snížení počtu hodin teoretické výuky, zvýšení počtu hodin pro e-learning). Vzdělávací program byl připraven pro akreditační řízení. Byla vytvořena e-learningová aplikace k procvičování studijní látky a poskytování dalších studijních materiálů studentům. Byla navázána užší spolupráce s neziskovými pacientskými organizacemi.

   Důsledky

   Absolvováním vzdělávacího programu sestry získají kompetenci k poskytování poradenství pacientům a jejich rodinám v oblasti provádění ošetřovatelské péče, vedení ke změnám v životním stylu a poradenství v primární, sekundární i terciární prevenci onkologických onemocnění v jejich vlastním sociálním prostředí. Navázáním užší spolupráce  pacientskými organizacemi dochází k získání větší zpětné vazby o účinnosti poskytování ošetřovatelské péče sestrami.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012