Onkologická radikalita resekce pro karcinom pankreatu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 032

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; Robin Strnad; MUDr. Radek Pohnán

Cíl

Na základě literárních údajů a rozboru vlastní sestavy nemocných zhodnotit onkologickou radikalitu resekčního výkonu pro karcinom pankreatu vzhledem k 5tiletému přežívání a kvalitě života.


Metoda

S použitím vyhledávačů Pubmed a Medline jsme vyhledali randomizované a nerandomizované klinické studie týkající se rozsahu radikality resekce u nemocných s karcinomem pankreatu a kvality života. Dále jsme analyzovali 5tileté přežívání u vlastní sestavy 377 nemocných s karcinomem pankreatu a kumulativní 3leté přežívání pomocí metody Kaplan - Meier a Mantel - Cox v závislosti na stádiu onemocnění.


Výsledky

Provedené randomizované studie prokázaly přínos radikální resekce u nemocných s karcinomem pankreatu u stagingu T1-3, N0-1, M0 a neprokázaly prodloužení přežívání při provedení rozšířené lymfadenektomie. Kvalita života po provedení rozšířené lymfadenektomii nebyla signifikantně odlišná od standardní lymfadenektomii nebo byla signifikantně horší. Při analýze vlastní sestavy jsme prokázali signifikantně delší přežívání u stádií a III ve srovnání se stádii IVa a IVb aniž bychom prokázali signifikantní rozdíl v kumulativním 3letém přežívání mezi stádii I a II, II a III a I a III (p<0.01).


Závěr

V současné době radikální resekce u karcinomu pankreatu signifikantně prodlužuje život nemocnému se stagingem T1-3, N0-1, M0. Není prokázán přínos rozšířené lymfadenektomie. Přežívání po paliativních resekčních výkonech je srovnatelné s bypassovými výkony a explorací.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010