ONKOLOGICKÝ DOPAD POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ PO RESEKCÍCH JATER PRO KOLOREKTÁLNÍ METASTÁZY

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 279

Autoři: as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; MUDr. Josef Mráček; MUDr. Anna Jirsová; doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.

Východiska:

Přes pokroky v multimodální léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu zůstává chirurgie zásadní modalitou vedoucí k vyléčení pacienta. Chirurgický výkon způsobuje významné změny v metabolizmu, imunitním systému a v endokrinních funkcích organizmu, které mohou vést k urychlení růstu nádoru.

Soubor pacientů a metody:

V letech 1996–2012 bylo na Chirurgické klinice 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice provedeno 185 radikálních resekcí jater u 155 pacientů. Z tohoto počtu bylo 52 pacientů operováno pro metachronní, 103 pro synchronní metastázy, z nichž 80 resekcí bylo simultánních – resekce střeva a jater v jedné době. Pooperační komplikace se objevily u 37 resekcí (20 %). Komplikace jsme rozdělili dle Clavien-Dindo klasifikace komplikací do tří skupin: a) méně závažné komplikace (Clavien-Dindo I, II): ranný infekt, pneumonie, pooperační ileus a ostatní – 22 pacientů (59,5 %), b) středně závažné komplikace (Clavien-Dindo III): nitrobřišní absces, dehiscence střevní anastomózy, závažné krvácení – 8 pacientů (21,6%), c) těžké septické komplikace: sepse, peritonitida, jaterní selhání – 7 pacientů (18,9 %).

Výsledky:

Medián sledování byl 2,1 roku. Celkové 5leté přežití je 42 %. Celkový disease free interval je 30 %. Signifikantně kratší dobu bez recidivy onemocnění měli pacienti s těžkými septickými komplikacemi. Další, méně závažné komplikace také zvyšují riziko recidivy onemocnění, ne však již statisticky významně. Pokud porovnáme onkologické výsledky u pacientů bez komplikací a s komplikacemi, není zde statisticky významný rozdíl v riziku recidivy onemocnění (obr. 1–3).

Obr. 1. celkové přežití pacientů po resekcích jaterních metastáz KRC

Obr. 2. Disease free interval mezi skupinami komplikací

Obr. 3 Porovnání disease free intervalu mezi skupinami pacientů
s pooperačními komplikacemi vs bez komplikací.


Závěr:

Pooperační zánětlivé komplikace u nemocných s jaterními metastázami KRC mají nepříznivý vliv na další průběh onemocnění ve smyslu vzniku relapsu. Mimo to zvyšuj pooperační mortalitu, prodlužují hospitalizaci, zvyšují náklady na léčbu. Co je pro prognózu onemocnění také velmi důležité, prodlužují dobu do nasazení adjuvantní chemoterapie nebo ji zcela kontraindikují. Nejhorší prognózu mají pacienti, u kterých došlo k rozvoji sepse. V porovnání s předchozí studií, která srovnávala vliv komplikací na riziko recidivy u pacientů po resekcích tlustého střeva pro karcinom, je tento vliv u jaterních resekcí menší.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014