Onkologický informační systém MEDORO

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Parametrizace dat a onkologická informatika

Číslo abstraktu: 232

Autoři: Mgr. Kamil Kudelka; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Ing. Jiří Mynařík; MUDr. Aleš Hlávka; MUDr. Vít Ulrych

Introduction
Together with rapidly growing possibilities of IT technologies grows a number of information which is man able to obtain, sort, classify and store. This fact can lead to unconceptional storing of information which often doesn’t mean gain but loose. Especially in Health Care sector this process can be dangerous. Analyzing complex needs of oncology departement we have developed Information System which integrates all those information sources, receives all patient related information like primary sourced (MEDORO) or secondary sourced (NIS,LIS,TPS), classifies and stores them automatically.
Keywords
Oncology, Radiotherapy, Chemotherapy, Oncology Information System, Web based, DICOM RT, XML, HTTPS, SSL,HIS(NIS), LIS, DS MZ ČR

Základní použité zkratky
NIS (Nemocniční informační systém), LIS (Laboratorní informační systém), TPS (Systém pro plánování léčby RT), OIS (Onkologický informační systém), RT (Radioterapie), CHT (Chemoterapie), DS MZ ČR (Datový standard ministerstva zdravotnictví ČR)
Úvod
S prudkým rozvojem možností informačních technologií prudce narůstá i množství informací, které je možné získat, utřídit, hodnotit a uložit. Ovšem tento vývoj sebou nese také riziko nekoordinovaného hromadění informací, které ve svém důsledku může místo přínosu znamenat ztrátu. Přičemž ve zdravotnictví znamená toto riziko dvojnásobné nebezpečí. Jedním z oborů, kde dochází k hromadění informací z mnoha informačních zdrojů, je bezesporu onkologie. Analýzou potřeb onkologického oddělení jako celku a za využití moderních technologií jsme vyvinuli informační systém, který všechny tyto zdroje integruje. Zpracovává všechny informace o pacientovi buď jako primárně vzniklou (MEDORO) nebo zprostředkovanou (NIS,LIS,TPS), třídí a ukládá je automaticky.

Proč zavádět OIS?
Důvody
  • Zamezení vzniku chyb při manuálním přepisu dat

  • Zamezení ztráty informací (dokumentace)

  • Úspora práce a času personálu – automatické výstupy (dávky pro pojišťovnu, zprávy atd.)

  • Usnadnění přístupu k informacím a jejich přehlednost


Koncept OIS MEDORO
OIS MEDORO nemá za úkol nahradit NIS. Doplňuje jeho obecné funkce a sbírá z něj informace poskytnuté jinými uživateli NIS, aby je soustředil v OIS (např. zprávy z jiných oddělení, popisy RDG vyšetření apod.) a naopak poskytuje NIS informace obsažené v OIS s významem pro jiné uživatele NIS (propouštěcí zprávy apod.). Aby byly informace úplné musí být zajištěna komunikace mezi LIS a OIS na úrovni předávání výsledků laboratorních vyšetření. Důležitým prvkem komunikace pro OIS je spojení s TPS, který předává OIS RT plány. Všechny tyto komunikační toky probíhají na úrovni standardů (DS MZ ČR, DICOM RT) tak, aby se omezila nutnost manuálních vstupů. Připojení GSM na server OIS MEDORO umožňuje příjem příkazových a zasílání informativních sms pacientům a personálu zdravotnického zařízení.
Klienti mohou přistupovat do OIS prostřednictvím webového prohlížeče (IE, Opera apod.) jak v rámci nemocniční sítě, tak i, za splnění zvláštních bezpečnostních podmínek, přes Internet.

Hlavní moduly OIS MEDORO
Modul [Kartotéka] obsahuje registr centrálních karet pacientů se všemi údaji týkajícími se pacienta (ID, jméno, příjmení, fotografie, adresa, datum narození, č.poj., alergie, tel., mobil, OL, OG, anamnéza atd.). Z centrální karty lze zakládat léčebné RT, CHT nRT (nenádorové) pobyty a vkládat záznamy o návštěvách pacienta v rámci dispenzární péče na RTA, CHTA.
Modul [ Radioterapie] obsahuje registr otevřených (aktuálních) a uzavřených (předchozích) RT pobytů všech pacientů. RT pobyt obsahuje „kartu RT pobytu“ a „ozařovací protokol“. Do karty pobytu se zaznamenává vše relevantní k léčbě pacienta RT po dobu trvání pobytu (základní dg., vedlejší dg., TNM,pTNM, grading, histologie, objektivní nález, terapeutická rozvaha, komentář k pobytu a doporučení atd.)

Ozařovací protokol
Obsahuje RT plány (DICOM RT import nebo manuálně), definici CO, informace o verifikaci, rozpis frakcí, RT vizity, lokalizační a simulační protokoly, DVHs (import z TPS).

V rámci modulu Radioterapie fungují „seznamy pacientů“ na jednotlivé přístroje (podle plánu v rozpisech frakcí). Z těchto seznamů pak laboranti pacienty ozařují. V rozpisech frakcí jsou také uvedené naplánované akce (verifikační snímek, in-vivo měření, odběr krve, vizita, portál s lékařem apod.) Modul Chemoterapie] obsahuje registr uzavřených a otevřených CHT pobytů. Karta CHT pobytu je identická s kartou RT pobytu. Místo ozařovacího protokolu zahrnuje možnost zakládání aplikačních listů (sérií CHT). Aplikační list obsahuje záznam o jednotlivých aplikacích podle importovaného protokolu (tvorba „templates“) a CHT vizity.
Modul [Statistika] obsahuje vedle standardních zdravotnických a technických statistik (počty pacientů, počty dg., polí, techik atd.) i možnost tvorby komplikovaných uživatelských dotazů typu.„vyhledej všechny muže s dg (), TNM(), pTNM(), léčených technikou ()[počet polí, frakcionace], v období od… do… u kterých se vyskytla toxicita ta a ta…
Modul [Management] obsahuje další statistické údaje týkající výkonnosti z hlediska jednotlivých přístrojů, jejich poruchovosti apod. Dále obsahuje údaje o počtu bodů celkem, bodů za jednotlivé výkony, grafy vývoje v čase, jejich peněžní vyjádření atd. V rámci tohoto modulu lze generovat dávku pro pojišťovnu v jakémkoliv tvaru podle potřeby uživatele.
Všechny činnosti v rámci OIS jsou účtovány ZP automaticky. Takže má uživatel „manager“ v každý okamžik on-line údaje o počtu a hodnotě dosud vyúčtovaných výkonů. Nad frekvenčním omezením (např. počtu polí na den) bdí trigger.
Modul [Administrace] obsahuje klíčová nastavení a ovládání (správa uživatelů, konfigurace in-vivo modulu, číselníky dg., TNM, toxicit, fixačních pomůcek, cytostatik atd., nastavení GSM apod.
Integrovaný objednávkový systém
Každý přístroj a každá ambulance má v rámci OIS objednávkový systém. Pacient určený k lokalizaci je objednán na CT nebo konvenční simulátor a po naplánování k simulaci opět na jeden z přístrojů. Pacienta určeného k CT/MR fúzi lze objednat na MR. Pacienta určeného k CHT lze objednat na konkrétní ambulanci v jednotlivé aplikační dny podle zvoleného protokolu.

Areporting – automatické zasílání zpráv
Tradiční koncepce informačních systému se opírá o model klient –> požadavek –> informace. OIS MEDORO se snaží vedle tohoto tradičního přístupu rozšířit svou nabídku služeb o možnost pasivní informovanosti klienta (KMIT – Keep Me Informed in Time). V praxi to znamená, že o všech procesech může systém sám aktivně poskytovat informace. Děje se tak prostřednictvím mailu nebo sms zpráv.
Praktická ukázka: Na žádost ORL oddělení, kde chtěli průběžně vědět jakou mají pacienti dávku a kolik jim zbývá frakcí byl vytvořen příkaz a systém každý den v 0.00 odesílá elektronickou poštou seznam u nich hospitalizovaných pacientů s jejich aktuální dávkou a počtem odzářených frakcí z celkového počtu plánovaných.
Navíc lze definovaný typ služeb žádat přímo od serveru pomocí SMS (informace o počtu polí, pacientů, provoz od kdy do kdy včera apod.)
„Negative hooking alias [Velký bratr]“ resp. zatížení kontrolním mechanismem proti zanedbání.např. v rozpisu frakcí je naplánováno in vivo měření na určité datum.pokud není provedeno a není uložen protokol o výsledku… výsledek = systém informuje mailem nebo sms, že nedošlo ke změření daného pacienta.
Naproti tomu „positive hooking“ slouží k procházení např. došlých výsledků laboratorních vyšetření a automatickému upozorňování lékaře např. na pokles nebo růst mimo nastavené referenční hodnoty KO u konkrétního pacienta atd. (tyto funkce jsou zatím v testovací fázi).

PDA verze OIS MEDORO
Tato verze OIS poskytuje lékaři všechny informace obsažené v Kartě RT pobytu a v Ozařovacím protokolu (aktuální dávky v CO, v OAR atd.) Lékař při vizitě přímo od lůžka pacienta (oddělení ORO Pardubice je vybaveno Wi-Fi sítí) vyhlásit pacientovi STOP v léčbě a laborant u ozařovače to ihned zjistí ve „frontě“ na přístroj apod. Navíc PDA verze obsahuje Portálovou vizitu, kde lékař potvrdí výsledek kontroly verifikačního snímku (ok nebo nové nastavení s lékařem). Systém pak, pokud výsledek není ok, automaticky se do rozpisu frakcí na další frakci vloží symbol portálu s lékařem. Dále PDA verze obsahuje „CT, MR a SIM frontu“ + základní statistiky.

Bezpečnost OIS MEDORO
U OIS jsme uplatnili standardní prvky bezpečnosti v rámci intranetu tj. selektivní přístup s jednotlivými úrovněmi oprávnění (admin, lékař, fyzik, laborant, sestra, host, manager). Potvrzení ozáření do rozpisu frakcí je potvrzeno UID a heslem resp. otiskem prstu.
Pro komunikaci z Internetu lze použít pouze zabezpečeného protokolu HTTPS (standardní zabezpečení jako u e-bankingu), se zavedením časových žetonů (omezená doba bez činnosti) a nyní testujeme pro posílení bezpečného vstupu do systému požadavek na vložení ověřovacího kódu s omezenou dobou platnosti zaslaného na uživatelův mobilní telefon pomocí sms.

Záloha dat OIS
Vzhledem k tomu, že OIS obsahuje kritická data, je zálohování věnována velká pozornost. V současné době probíhá v podobě periodické inkrementální zálohy databáze každou 1/2 hodinu. Na konci dne vzdálený systém provede plnou zálohu OIS a připálí na DVD a odešle log o úspěšně provedené záloze na email správce.

Tento systém umožňuje nahradit databázi plnou zálohou plus inkrementálními zálohami, tj. do stavu max. 1/2 hodiny před
případným kolapsem databáze. V zájmu bezproblémového a bezztrátového provozu testujeme on-line replikaci databáze na jiný
identický záložní server. V případě výpadku hlavního serveru převezme jeho úlohu záložní bez toho, že by byl uživatel omezen ve svých potřebách.

Budoucnost OIS MEDORO
U verze pro PDA bychom rádi dokončili projekt modulu „Lékař“, což je kompletní onkologické informační centrum v kapse (informace o léčbě, zasílání odborných článků, TNM klasifikace, update standardů zdravotnického zařízení, apod.) Do celého systému bychom rádi integrovali co nejvíce relevantních obrazových a textových dat, které pak budou dostupné odkudkoliv (těsnější komunikace s TPS a VS tj. import obrazových dat). Vzhledem k tomu, že systém zná všechna ozařovací data (plánovaná dávka, frakcionace, plochy pod křivkami DVHs, skutečně odzářenou dávku, STOP dny, zaznamenané akutní i pozdní toxicity),což přímo vybízí k on-line sběru dat pro radiobiologické modely. Spolupráce těchto dvou složek může z informačního systému vytvořit systém expertní, jehož modely budou on-line korigované podle skutečných dat z informačního systému.

Závěr
Implementace tohoto systému je snadná a rychlá. Pokud se podaří plošné rozšíření toho nebo podobných systémů, bude to znamenat velkou úsporu času a energie personálu zdravotnického zařízení a dále bude možné získávat v reálném čase validní statistické údaje ze všech pracovišť, sledovat úspěšnost jednotlivých ozařovacích technik nebo léčebných protokolů atd. Snadno pak lze předávat data o předchozí léčbě pacienta mezi pracovišti a ušetřit tak jejich duplicitní zadávání. „Ohebnost“ použitých technologií umožňuje i specializovaná uživatelská řešení a slibuje rychlou reakci na vývoj nových potřeb.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005