Onkoplastické operace v léčbě DCIS (duktálního karcinomu in situ).

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 163

Autoři: MUDr. David Pavlišta, PhD; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Miloslav Janoušek; prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Operační léčba zhoubných nádorů je nedílnou součástí komplexní onkologické léčby. Její postavení v léčebných modalitách kopíruje vývoj medicíny. Primární chirurgická léčba karcinomu prsu se nyní opět dostává do centra zájmu v důsledku časné mammografické diagnostiky a velmi dobrých kosmetických výsledků operací a jednoznačně směřuje k méně invazivním výkonům. Cíle chirurgické léčby karcinomu prsu jsou jasně definované: dosáhnout co nejlepší lokální kontroly, s pokud možno nezměněnou kvalitou života a určit staging a prognozu onemocnění.

V důsledku mamografického screeningu karcinomu prsu se setkáváme častěji s duktálním karcinomem in situ. Na našem pra­covišti ve 18% všech operovaných karcinomů. Vzhledem k požadavku optimální velikosti lemu zdravé tkáně velikosti 10 mm okolo nádorového ložiska se často setkáváme především u větších DCIS s problémem relativní velikosti prsu a resekované tká­ně, které mohou často ovlivnit rozsah operačního výkonu. Jednak jej podvědomě zmenšit, ve snaze zachovat prs, nebo jej nao­pak extendovat z obavy o kosmetický efekt a onkologickou bezpečnost rozsahu výkonu na mastektomii. Uprostřed mezi oběma druhy operací naleznou uplatnění onkoplastické operace. Jsou to onkochirurgické výkony, které využívají techniky a prostředků plastické chirurgie za účelem zlepšení estetického výsledku chirurgického výkonu. Z onkoplastických operací najdou uplatnění v běžné chirurgii hlavně tkáňové přesuny v prsu. Jejich přínosem je, že umožňují resekovat větší objem žlázy z prsu s lepším kos­metickým výsledkem. Indikace k těmto operacím jsou především nepříznivý poměr velikostí prsu a tumoru (i po neoadjuvantní chemoterapii), nepříznivá lokalizace tumoru (horní vnitřní kvadrant, centrálně, retroareolárně) a makromastie. Tyto techniky zvyšují počet konzervativně operovaných pacientek o 5-10%. V přednášce jsou prezentovány techniky rotačních a redukčních plas­tik a jejich konečné výsledky.


Tato práce je podpořena grantem IGA MZ ČR č. NR/8807-3

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008