Optimalizace léčebného postupu u HER2/neu pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Hana Študentová

Trastuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka působící na extracelulární doménu HER2 receptoru s tyrosin-kinázovou aktivitou. Trastuzumab prokázal klinickou účinnost u nemocných s HER2/neu pozitiv­ním karcinomem prsu a v současné době je schválený jak pro adjuvantní léčbu, tak u metastazujícího onemocnění. Klinické stu­die II. a III. fáze u pacientek s metastazujícím karcinomem prsu prokázaly jeho klinickou aktivitu v monoterapii, a také zlepšení přežití u pacientek v 1. linii léčby v kombinaci s che­moterapií. Otázkou zůstává primární a získa­ná rezistence na trastuzumab, optimalizace selekce pacientek, prevence vzniku rezisten­ce a management pacientek, u kterých dojde během léčby k progresi.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008