Ošetřování extravazátů

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 179

Autoři: Libuše Hašková; Zuzana Sýkorová

Sdělení autorek seznamuje se standardem ošetřování extravazátů cytostatických léčiv v MOÚ a jednotlivými kazuistikami.
Standard byl vypracován ve spolupráci s ústavní lékárnou. Novým úhlem pohledu je třídění cytostatických léčiv (z hlediska ošetřování extravazátů) do tří základních kategorií: na vesikanty, irritanty a nonvesikanty. U každého léku je předem určený postup ošetření a dokumentace bezprostředně po vzniku extravazátu. Vždy je zajištěna návaznost péče a poučení pacienta, obvykle je pořízena fotodokumentace.
Lokalita úniku cytostatického léčiva je kontrolována s časovým odstupem 1 týdne. Pokud vznikne léze, je lokalita znovu fotodokumentována a je založen záznam o ošetřování rány. Do tohoto záznamu jsou zapisovány údaje o velikosti a charakteru rány, použité materiály a dezinfekční prostředky, kterých bylo při ošetřování použito a také kdo tyto výkony prováděl.
Obě autorky pracují ve funkci staničních sester na Klinice komplexní onkologické péče. Sestra Hašková na odd. klinické onkologie B a je vedoucí Týmu hojení ran a sestra Sýkorová je staniční sestrou ambulantní části Kliniky komplexní onkologické péče a stacionáře a vedoucí Týmu péče o venózní vstupy. Sdělení nabízí náměty k práci s novými obvazovými materiály ve prospěch pacientů, u kterých navzdory všem preventivním opatřením ke vzniku extravazátu dojde.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004