Ošetřovatelská péče u onkologicky nemocných s únavou (fatigue).

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 059

Autoři: H. Burkertová

Únava patří mezi nejčastější příznaky u nemocných s onkologickým onemocněním, zároveň je příznakem, kterému není věnována ze strany zdravotnického personálu dostatečná pozornost. (1-13) Únavu lze těžko popsat a pacienti ji popisují nejrůznějšími způsoby. Většina pacientů si stěžuje, že únava a vyčerpanost ovlivňuje jejich životy více než ostatní účinky léčby – nevolnost, bolest a deprese (4,13). Únavou trpí 50 – 70 % pacientů s pokročilým onemocněním a 60 – 80 % léčených aktinoterapií nebo chemoterapií. (11) Únava u pacientů s onkologickým onemocnění ve srovnání se zdravými lidmi přichází bez předchozí námahy a výrazně zhoršuje kvalitu života nemocného s onkologickým onemocněním. (8) Nemocní pociťují nedostatek sil k výkonu běžných aktivit denního života, únava ovlivňuje vztahy s rodinou a přáteli, spolupráci při léčbě. Únava u nádorového onemocnění je považována za nemoc: trváli n ejméně dva týdny, má -li pacient zvýšenou potřebu odpočinku, která neodpovídá výdeji jeho energie, pociťuje-li slabost nebo tíhu končetin, objeví-li se poruchy spánku, spánek nepřináší osvěžení, je-li smutný, podrážděný, rozrušený, má-li potíže s krátkodobou pamětí (4). V dokumentu „Standards of care for adult and pediatric cancer-related fatigue management – version 2.2005“ jsou popsány jednotlivé standardy péče o nemocné s únavou (fatigue). Ze standardů vyplývá, že důležitý je screening únavy, a to v pravidelných intervalech již od počátku léčby. Únava by měla být správně rozpoznána, hodnocena, sledována, zapsána v dokumentaci, řádně léčena, a to u všech věkových kategorií pacientů, ve všech stádiích nemoci, během léčby i po jejím ukončení. Ke screeningu únavy byly vyvinuty různé měřící nástroje, např. The Functional Assessment of Cancer Therapy – Anemia, The Functional Assessment of Cancer Therapy – Fatigue, Piper Fatigue Self-Report Scale, The Schwartz Cancer Fatigue Scale, Fatigue Symptom Inventory, The Profile of Mood States Fatigue/Inertia Subscale, Lee’s Visual Analogue Scale for Fatigue (14). Dále existují dotazníky kvality života a únavy jako součásti kvality života, indexy výkonnosti, životních funkcí, hodnocení důsledků únavy např. Profile of Mood States, Functional Living Index – Cancer, Cancer Rehabilitation Evaluation System, Quality of Life Index (10). Jak uvádí Vodvářka v běžné klinické praxi se dotazníky téměř neužívají pro časovou náročnost (10). Při hodnocení únavy u pacienta má kromě lékaře svou nezastupitelnou a v mnohých aspektech důležitější úlohu zdravotní sestra. Zvláště za hospitalizace může sestra v průběhu ošetřovatelského procesu vypozorovat, ale také zjistit řadu velmi důležitých údajů, které doplní celkový obraz o únavě klienta (10). K tomu aby toto vše mohla sestra správně a efektivně realizovat by měla znát definici únavy u onkologického onemocněním, měla by vědět rozdíl mezi únavou patologickou a fyziologickou, co je důsledkem takovéto únavy, příčiny únavy, faktory přispívající k únavě apod. Léčba a ošetřování pacienta s únavou při onkologickém onemocnění musí být individuální. Důležité je, aby sestra sledovala možné projevy únavy pacienta, aktivně se dotazovala pacienta na přítomnost únavy, podílela se na zjišťování příčin únavy (11). Sestra by měla znát strategie, které pomohou pacientům zvládat únavu. Měla by povzbuzovat klienta k tomu, aby si vedl deník, na jehož základě bude možné určit, kdy je únava horší a kdy mírnější, naučit pacienty hodnocení únavy na číselné škále (0-10) a naučit plánování aktivit na dobu, kdy má pacient nejvíce energie (7). Role sestry spočívá také v edukační činnosti. Měla by nemocným pomoci zodpovědět následující otázky: Co je únava? Co únavu způsobuje? Jak únavu zvládat? Jaká jsou rizika klidu na lůžku nebo sedavého způsobu života? Jak je možné řídit čas, když je pacient unaven? Jaká cvičení nebo aktivity by měl pacient vykonávat? Jaké jsou nejlepší rady týkající se výživy? Jak zvládat dušnost? Jak zvládat bolest a další symptomy? Co je to anémie a jak se podílí na vzniku únavy?(7). Důležitou roli zastává také sestra při spolupráci a kontaktu s rodinou pacienta.

LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno
Literatura:
 1. Beck, S. et al.:. In Oncology Nursing Forum, May 2005, Vol.32, No. 3. Online ISSN1538-0688.
 2. Byar, K. L. et al.: Impact of Adjuvant Breast Cancer Chemotherapy on Fatigue, Other Symptoms, and Quality of Life. In
  Oncology Nursing Forum, January 2006, Vol. 33, No. 1, Online ISSN1538-0688.
 3. Horng-Shiuann Wu, McSweeney, M.: Measurement of Fatigue in People With Cancer. In Oncology Nursing Forum. October 2001, Vol. 28, No. 9. Online ISSN1538-0688.
 4. Hůlová, A. : Život bet únavy. Naše rodina. roč. 35, č. 21.
 5. Magnan, MA, Mood DW.: The Effects of Health State, Hemoglobin, Global Symptom Distress, Mood Disturbance, and Treatment Site on Fatigue Onset, Duration, and Distress in Patients Receiving Radiation Therapy In Oncology Nursing Forum. March/April 2003, Vol. 30, No. 2.
 6. Patrick DL, Ferketich SL, Frame PS et al.: National Institutes of Health State-of-the-Science Conference Statement: Symptom Management in Cancer: Pain, Depression, and Fatigue, July 15-17, 2002. In Journal of the National Cancer Institute, Vol. 95, No. 15, 1110-1117, August 6, 2003.
 7. Porock, D. Únava. In O’Connor, M., Aranda, S. Paliativní péč e pro sestry vš ech oborů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. s. 115-127. ISBN 80-247-1295-4.
 8. Sladká, J.: Anémie a únava – častý problém onkologických onemocnění. Medicína. roč. VIII., č. 12. s. 21.
 9. Vodvářka, P.: Únava při onemocněních zhoubnými nádory (fatigue). In Adam, Z., Vorlíček, J., Koptíková, J.: Obecná onkologie a podpůrná léč ba. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 705-708. ISBN 80-247-0677-6.
 10. Vodvářka, P.: Únava při onemocněních zhoubnými nádory. In Vorlíček, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y.: Paliativní medicína. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. s. 397-422. ISBN 80-247-0279-7.
 11. Vokurka, S. et al.: Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. 1. vyd. Praha : Galén, 2005. 140 s. ISBN 80-7262-299-4.
 12. Visovsky, C., Schneider, S.: (September 23, 2003) Cancer-Related Fatigue Online Journal of Issues in Nursing. Vol. 8 No. 3 Available: http://nursingworld.org/ojin/hirsh/topis3/tpc3_1.htm
 13. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Practice Guidelines for Cancer-Related Fatigue Version 2. 2005. Available from www.ncc.org
 14. Winningham ML, Nail LM, Burke MB, et al.: Fatigue and the cancer experience: the state of the knowledge. Oncology Nursing Forum,1994 21(1): 23-36.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2006