Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku s karcinómom prsníka počas a po rádioterapii

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P025

Autoři: prof. PhDr. Gulášová Ivica, Ph.D.; Hanuliaková Ľudmila

Súhrn

Autorky sa zaoberajú dôležitým aspektom práce sestry – ošetrovateľskou starostlivosťou a úlohami sestry počas a po rádioterapii u pacientky s karcinómom prsníka. Popisujú
špecifické oblasti , ktoré sú predmetom intervencií sestry , dôraz celého snaženia sa sestry vidia v cielenej prevencii , v efektívnom pozorovaní sestry , v efektívnej spolupráci sestry s pacientkou s karcinómom prsníka.

Kľúčové slová

Ošetrovateľská starostlivosť , pozorovanie , prevencia , komunikácia , spolupráca , rádioterapia , komplikácie

Úvod

Oznámenie onkologického ochorenia nikoho „zdravého“ nepoteší. Súčasťou tejto nepriaznivej správy z úst zdravotníckeho pracovníka – lekára a sestry – t.j- tej , ktorá pripravuje psychicky pacientku na prijatie tejto skutočnosti , pomáha v adaptácii na zmenený zdravotný stav , je i oznámenie o potrebe a pláne liečby karcinómu prsníka. Rádioterapia je v súčasnosti vďaka médiam tak sprofanovaný termím, že ho pozná i žiak základnej školy. Je to termín , ktorý v psychike toho ,komu je oznámený vyvolá psychickú odozvu . reakciu rôzneho zafarbenia. Sestra je tá , ktorá má v momente oznámenia správy stáť pri pacientke a psychicky ju podporiť , získať ju pre spoluprácu v tejto liečbe. Ošetrovateľská starostlivosť sestry je zameraná na uspokojovanie biopsychosociálnych potrieb pacientky , s osobitným dôrazom na novovzniknuté potreby pacientky v súvislosti s rádioterapiou.

Prevencia vzniku nežiadúcich postradiačných reakcií
V oblasti prevencie postradiačných reakcií a psychosomatickej prípravy pacientky na RAT má sestra nezastupiteľnú úlohu. Pred začatím liečby musí pacientka dostať informácie o nasledujúcich skutočnostiach:
 • význam ožarovania pre jeho zdravie

 • výskyt vedľajších príznakov

 • ako budeme chrániť okolité zdravé orgány.

Ošetrovateľská intervencia nemá začínať až vtedy, keď reakcia už vznikla. To je neskoro a má to za následok predlžovanie aplikácie RAT, prípadne jej úplne ukončenie. Pacientka má byť dopredu poučená, ako sa vyhýbať vzniku akútnych reakcií. Tieto informácie môže poskytnúť lekár alebo sestra.

Pacientka musí byť poučená o nasledovných opatreniach na prevenciu poškodenia kože a slizníc. Koža má byť chránená:
 • pred mechanickým dráždením /nenosiť tesný odev, po umytí nešúchať kožu ale osušiť prikladaním uteráka/

 • pred fyzikálnymi javmi ako je slnečné či iné žiarenie, intenzívne suché alebo mokré teplo /neaplikovať obklady/

 • pred chemickými vplyvmi / v ožarovanom poli neaplikovať náplasti, dráždivé masti a mydlá, parfémy/

 • pred zaparením /nutnosť udržovať zvýšený hygienický režim /

 • preventívne natierať pokožku indiferentnými či epitelizačnými masťami, napr. Calcium pantothenicum, Dermazulen, nesolená bravčová masť, Erevit, Panthenol gel či spray a iné (len jemne vtierať, nevytvárať vrstvu na pokožke). O aplikácii každého z menovaným prípravkov je treba informovať lekára.

 • vylúčiť alkohol a cigariety, ktoré môžu potencovať negatívny vplyv žiarenia na zdravé tkanivá

 • pri ožarovaní v oblasti ústnej dutiny je nutné už pred zahájením ožarovania vyšetriť a ošetriť chrup stomatológom.

 • pri ožarovaní oblasti dutiny ústnej preventívne odstraňujeme snímateľné protézy, k vyrovnaniu inhomogenity môžeme dať pacientovi pri aplikácii RAT do ústnej dutiny korkovú či gumovú zátku(2).

Zásady správnej životosprávy počas RAT
Zmyslom diétnych opatrení , ktoré je nevyhnutné dodržiavať v priebehu ožarovania je predchádzanie a obmedzenie zhoršenia vedľajších účinkov žiarenia. Strava by mala byť kaloricky výdatná, vyvážená a striedma. Úplne nevhodné je behom rádioterapie meniť úplne jedálny lístok, napr. vynechať mäso, alebo dokonca hladovať. Náhla zmena charakteru stravy u pacientky znamená pre jej organizmus stres naviac.

Pri rádioterapii je nutné zvýšiť príjem vitamínov, zvlášť skupiny B a C, ktoré tlmia vedľajšie prejavy ožarovania a priaznivo ovplyvňujú krvotvorbu(2).
Hlavne pri ožarovaní je zakázané fajčenie, ktoré nielenže zhoršuje akútne postradiačné reakcie, ale i celkové liečebné výsledky. Nevhodné sú korenené a tuhé jedlá, požívanie koncentrovanýchdestilátov.
Je potrebné evidovať všetky lieky, ktoré pacientka užíva, pretože sú také, ktoré priamo zhoršujú stav pacientky pri ožarovaní.

Zásady ošetrovania nežiadúcich postradiačných reakcií
Celková starostlivosť o pacientky , ktoré sú liečené ionizujúcim žiarením aj lokálne ošetrovanie je neoddeliteľnou súčasťou rádioterapie.
Nástupu nepriaznivých postradiačných zmien nemôžme celkom zabrániť, ale môžeme ich zmierniť. Prvoradým predpokladom úspechu ošetrovateľských intervencií v tomto smere je získať pacientku pre spoluprácu v dodržiavaní správnej životosprávy pri ožarovaní. Pacientka má mať aktívny postoj k svojmu zdraviu a uvedomovať si dôležitosť svojej spolupráce pre celkový výsledok terapie. Mala by si dopriať dostatok odpočinku, pobytu na čerstvom vzduchu a rozptýlenia.

Ošetrovanie rádiodermatitídy
Liečba lokálnych radiačných reakcií závisí od intenzity a miesta zápalových zmien. Podľa intenzity zápalu sa na pokožku aplikuje buď iba zásyp s prísadou antiseptík, vodný roztok genciánovej violete, alebo niektoré hojivé a epitelizačné masky.
V akútnom štádiu rádiodermatitídy ošetrujeme postihnutú kožu dezinfekčnými roztokmi. Po epitelizácii aplikujeme na kožu indiferentnú masť, ktorá nahradí produkt zničených mazových a potných žliaz a pri vtieraní sa tkanivo masíruje a prekrvuje čo pomáha zmierniť prejavy chronickej reakcie.
Prejavy zápalu na koži musí sestra starostlivo sledovať a informovať o nich lekára, ktorý rozhodne o prípadnom prerušení, resp. ukončení RAT.

Ošetrovanie mucositídy
Pri ošetrovaní zmien vzniknutých na sliznici dutiny ústnej používame rôzne výplachy – Vincentka, harmančekový či šalviový odvar, slabý roztok hypermangánu. Pri verbalizácii prvých príznakov spolu s pacientkou zvážime prípadnú zmenu konzistencie potravy, prípadne podávanie nutričných doplnkov, ak pacientka nie je schopná prijať dostatočné množstvo potrebných živín v potrave. Môžeme tiež na prechodnú dobu znížiť frakcionačnú dávku, resp. RAT prerušiť.
Bolestivé reakcie môžeme ošetriť topicky podanými lokálnymi anestetikami. Radiačné proktitídy možno ošetrovať výplachmi (kortikosteroidy, anestetiká, antibiotiká).
Pri zápale sliznice čreva sa pacientom podáva ľahko stráviteľná strava v malých dávkach. Strava by mala byť bohatá na vitamíny a minerálne látky.
Úlohou sestry je pozorne sledovať nutričný stav pacientky počas trvania týchto reakcií, informovať lekára o prípadnom úbytku na váhe, resp. deficite objemu tekutín, aby mohla byť v prípade potreby včas aplikovaná parenterálna výživa.

Liečba postradiačného syndrómu
Liečba postradiačného syndrómu má charakter symptomatickej liečby a závisí od intenzity a druhu príznakov. Najčastejšie sa aplikujú antiemetiká, pri väčších stratách tekutín a elektrolytov sú indikované infúzie za súčastnej polyvitamínovej terapie.1
Ako podporné lieky pri leukopénii sa používajú Pyridoxín (vit. B6) a Prednizon, pri ťažkých stavoch sa podávajú rastové faktory. Pri nedostatku červenej krvnej zložky dopĺňame preparáty železa, transfúzie, alebo umelo pripravený erytropoetín (Eprex).
Pri veľmi nízkych hodnotách trombocytoch je nutné stav korigovať transfúziou doštičkových preparátov, preventívne proti krvácavým prejavom nasadzujeme hemostyptiká, napr. Dicynon, Pamba, EAC.2

Ošetrovanie pacientky po skončení RAT
Po skončení rádioterapie sa veľmi často končí lokálna a celková starostlivosť o pacientku. Niekedy je na príčine samotná pacientka, niekedy zdravotnícke zariadenie, ktoré by sa malo o pacientku postarať. K pravidelnej starostlivosti o pacientku po skončení RAT patrí:
 • ošetrovanie slizníc a kože v ožarovaných poliach

 • pravidelná kontrola krvného obrazu

 • úprava životosprávy

 • aplikácia analgetík a vitamínov podľa potreby – podľa ordinácie lekára(1).

Literatúra:
 1. Kaušitz , J. ,Altaner , Č. et al.:Onkológia , Veda , 2003
 2. Spurný , V. , Šlampa ,P.:Moderní radioterapeuticke metody.Brno,IDVPZ , 1999

Adresa autorky:
h.Doc.PhDr.Ivica Gulášová , Ph.D Narcisová 40
821 01 Bratislava
Slovensko
e-mail: ivica.gulasova@post.sk

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006