Ověření významu sledování hladin sérového markeru kostní degradace /ICTP/ a hodnocení role ICTP v diagnostice časných kostních metastáz u ca mammae a ca prostatae.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 048(p248)

Autoři: MUDr. Michaela Fridrichová; Ing. Miloslav Loučka, CSc.; Ing. Iva Paulovičová

Prospektivní studie hodnotící možnost průběžného monitorování dvou hlavních onkologických diagnóz u žen a mužů, ca mammae a ca prostatae, ve smyslu časné diagnostiky kostní disseminace nádorového onemocnění, případně změny sledovaného markeru v čase v průběhu léčby. Ověření možnosti vyhodnocení léčebných odpovědí pomocí markeru ICTP, metabolitu I kolagenu C jako markeru kostní přestavby. Výsledky dvouleté studie.

Cíl studie

Ověření možnosti využití ICTP jako markeru časných kostních metastáz a markeru umožňujícího posuzovat efektivitu podané terapie, eventuálně zjištění progrese při klinicky stabilním onemocnění.

Pokud by se potvrdila využitelnost markeru /senzitivita, specificita/, bylo by možné tento marker zařadit do vyšetřovacích metod při sledování pacientů i u dalších nádorů metastazujících do skeletu /plíce, ledvina/.

Struktura studie

Odběry probíhaly mezi 4/2005 a 12/2006. Do skupiny mužů bylo zařazeno 193 mužů s ca prostatae po ukončení RT nebo TAB s následnou RT bez známé generalizace nebo se stabilizovaným onemocněním, skupinu žen tvořilo 178 pacientek po primární terapii. Ve skupině mužů jsme odebírali ICTP, ALP a PSA, ve skupině žen ICTP, ALP a Ca 153.

Hodnotitelné výsledky byly u 78 mužů a 178 žen. Kontrolní skupinu tvořili nenádoroví pacienti, získaní ve spolupráci s hematology. Vyšetření a odběry probíhaly v rámci dispenzárních kontrol. Přístrojové vybavení biochemické laboratoře FNB umožnilo stanovení ICTP pomocí standardně používaného analyzátoru.

Závěr

Korelace mezi vysokými iniciálními hodnotami ICTP a následným scintigrafickým nálezem byla jednoznačně prokázána u mužů, ve skupině žen prokázána nebyla, ovšem doba sledování je příliš krátká. Vytipovali jsme proto skupinu žen, které při prvním vyšetření měly hraniční nebo zvýšené hodnoty ICTP při negativním restagingu. Studii jsme prodloužili o roční follow up a během této doby došlo u všech žen s vysokými hodnotami iniciálního ICTP k relapsu onemocnění s projevem kostního postižení a eventuálně i projevy generalizace, jak ukazují uvedené kazuistiky. Follow up bude končit v únoru 2008.

Předběžný závěr je, že výše iniciálního ICTP je směrodatná pro další vývoj onemocnění i u žen. Pokud bude tento záver potvrzen, byl by k dispozici marker, který by pomohl určit rizikovou skupinu pacientek ohrožených generalizací onemocnění.

Poděkování

Finanční podpora studie: Česká onkologická společnost ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím z výtěžku Běhu Terryho Foxe v roce 2004. S laskavou pomocí firmy Novartis mohla být studie dokončena.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008