OVLIVNĚNÍ EPIDERMÁLNÍCH KERATINOCYTŮ NÁDOROVÝMI MELANOCYTY IN VIVO A IN VITRO

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 217

Autoři: MUDr. Ondřej Kodet; RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.; Michal Kolář, Ph.D.; Ing. Hynek Strnad, Ph.D.; Prof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc.

Východiska:

Komplexní nádorové mikroprostředí podobně jako u jiných nádorů může v případě maligního melanomu hrát významnou úlohu. V oblasti nodulárních melanomů se nachází až pseudohyperplazie epidermis. Tato studie byla zaměřena na vliv nádorových melanocytů (NM) na keratinocyty v okolí nádoru in vivo, tak i na ovlivnění fenotypu normálních keratinocytů prostřednictvím NM in vitro.

Materiál a metody:

Bioptické vzorky maligního melanomu jsme porovnali s in vitro modelem, ve kterém byly ko-kultivovány epidermální keratinocyty s NM, zdravými neonatálními melanocyty a kmenovými buňkami z neurální lišty (NCSC). Provedli jsme imuno histochemickou analýzu specifických keratinů odpovídající diferenciaci keratinocytů a následně pomocí mikročipové analýzy ILLUMINA a RT-PCR jsme určili specifi cké proteiny odpovědné za tento efekt. Vliv detekovaných proteinů byl následně ověřen kultivačním experimentem.

Výsledky:

Práce ukázala schopnost NM a NCSC indukovat expresi keratinu 8, 14 a 19 in vitro. Tato pozorování byla podobná i v případě analýzy bioptických vzorků melanomu, kde hyperplastický epitel v okolí nádoru vykazoval atypickou pozitivitu keratinů (K10, K14). Analýza expresního profilu studovaných linií ukázala zvýšenou expresi chemokinů (CXCL-1, IL-8) a růstových faktorů (FGF-2, VEGF-A). Jejich přidání do kultivačního média vyvolala podobné změny v kultivovaných keratinocytech.

Závěr:

NM včetně NCSC jsou schopny ovlivnit diferenciaci keratinocytů in vitro. Produkce CXCL-1, IL-8, FGF-2 a VEGF-A nádorovými melanocyty je odpovědná za pseudohyperplastický epitel v okolí nodulárních melanomů. Tato pozorování podporují význam mezibuněčných interakcí v biologii melanomu a komplexnost nádorového mikroprostředí (Kodet et al. Mol Cancer 2015; 14: 1).

Tato práce byla podpořena z grantových prostředků GAČR 304/ 121/ 333, univerzitního projektu PRVOUK 27-1, UNCE 204013 a BIOCEV.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015