Ovlivnění rizika progrese karcinomu prostaty u pacientů s rizikovými faktory, léčených s kurativním záměrem a následnou adjuvantní terapií Casodexem 150

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty a penisu

Číslo abstraktu: 130

Autoři: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.; MUDr. Vítězslav Vít; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Úvod: riziko recidivy karcinomu prostaty u pacientů léčených s kurativním záměrem i u velmi pečlivě indikované skupiny činí cca 30% během 10 let. Rizikové faktory ( PSA > 10 ng/ml, Gleason skore > 7, stádium onemocnění pT2b a vyšší) toto riziko zvyšují. Bicalutamid 150 (Casodex) je jediným preparátem, který na základě vědecky podložených informací může toto riziko snížit.
Materiál a metodika: autoři hodnotí progresi u celkem 127 pacientů s karcinomem prostaty ( T1, T2) - 89 pacientů podstoupilo kurativní zevní radioterapii ( po předchozí neoadjuvantní androgenní deprivaci) a 38 pacientů radikální retropubickou prostatektomii. Pro přítomnost alespoň jednoho z rizikových faktorů byl adjuvantně nasazen bicalutamid 150. Průměrná hodnota PSA před terapií byla u pacientů indikovaných k radioterapii 23,99 ng/ml a k radikální prostatektomii 10,51 ng/ml, průměrná hodnota Gleason skóre byla 5,84 (2-10) respektive 4,98 (2-9). Pacienti indikovaní k radioterapii / radikální prostatektomii měli dle Partinových nomogramů před léčbou pravděpodobnost nádoru lokalizovaného na žlázu 43,86% / 61,93%, pravděpodobnost extrakapsulárního šíření 41,41% / 31,36%, pravděpodobnost postižení semenných váčků 7,69% / 4,32% a pravděpodobnost postižení lymfatických uzlin 6,92% / 2,34% a byli sledovaní průměrnou dobu 17,87 / 27,34 měsíce ( 3 - 62 / 6 - 111)
Výsledky: u 2 pacientů léčených RT došlo (za 16 a 9 měsíců) k biochemické recidivě ( ASTRO) a následně byla provedena subkapsulární orchiektomie. Oba pacienti mají v současné době nedetekovatelné PSA. U 1 pacienta po RAPE došlo k lokální recidivě, pro kterou byla provedena neoadjuvance s následnou RT se stále kurativním záměrem. Pro pokračující progresi PSA a uzlinové postižení byla provedena subkapsulární orchiektomie a byla zahájena systémová chemoterapie.
Všichni ostatní pacienti mají přes přítomné rizikové faktory progrese při medikaci bicalutamidu stále nedetekovatelné hodnoty PSA.
Závěr: naší snahou musí být detekovat pacienty s karcinomem prostaty včas, tedy ve fázi, kdy onemocnění můžeme vyléčit. Ani tak se nevyhneme diagnóze u pacientů s přítomnými rizikovými faktory, které snižují pravděpodobnost kurability. I když doba sledování našeho souboru je zatím relativně krátká, lze konstatovat, že progrese onemocnění pouze u tří ze 127 pacientů s rizikovými faktory (2,36%) při medikaci Casodexem 150 představuje velmi dobrý efekt, který potvrzuje doposud známá data z klinických studií EPC.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005