Pacient s generalizovaným karcinomem ledviny, duplicitním karcinomem prostaty s dlouhodobým přežitím - kazuistika

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 049p

Autoři: MUDr. Vít Ulrych; MUDr. Jan Stejskal, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; MUDr. Vladimír Chochola

ÚVOD

Česká republika zaujímá v incidenci karcinomu ledvin v celosvětovém měřítku první místo. Metastazující karcinom ledviny má extrémně špatnou prognózu. V léčbě generalizovaného karcinomu ledviny byla zkoušena řada léčebných postupů, avšak s ne příliš dobrými výsledky.

KAZUISTIKA

Jedná se o 68 letého pacienta, který 26. 8. 2003 podstoupil nefrektomii pro tumor levé ledviny, histologicky granulární konvenční karcinom, místy i světlebuněčný pT2NxM1 (pleura, plíce, skelet hrudníku), v říjnu 2003 ozářena postižená část hrudní stěny vpravo dávkou 10x3 Gy na lineárním urychlovači. Léčba pokračovala 3 sériemi 8 týdenních imunochemoterapií dle Atzpodiena (interferon, interleukin 2 + 5-FU) do října 2004.

V březnu 2005 se objevila rozsáhlá recidiva v oblasti lůžka levé ledviny s invazí do m.psoas, dvě metastázy v břišní stěně vlevo - bez možnosti chirurgického řešení. Zahájena alespoň hormonoterapie tamoxifenem 20 mg denně. 2. 12. 05 byla verifikovaná další ohromná progrese, tumor vyplňoval téměř celou levou polovinu břicha. Proto na našem pracovišti provedeno paliativní ozáření této oblasti na lineárním urychlovači ze 3 MLC tvarovaných polí dávkou 30,6 Gy/1 7 frakcí s následným navýšením dávky do celkové LD40.6 Gy/22 fr do 16. 2. 2006 s výborným efektem. Léčba dále pokračovala pouze hormonoterapií Tamoxifenem, pacient byl po celou dobu bez větších subjektivních obtíží.

Na CT 14. 1. 08 však opět prokázána výrazná lokální recidiva tumoru s invazí do m. iliacus a m. psoas I.sin., metastáza na peritoneu, masivní retroperitoneální a retrokrurální lymfadenopatie. Zároveň na urologické ambulanci v Chrudimi diagnostikován i duplicitní karcinom prostaty léčený zatím pouze hormonoterapií bicalutamidem.

4. 4. 08 zahájena biologická léčba sorafenibem. Po 2 měsíční léčbě je již patrná výrazná palpační regrese tumoru v dutině břišní, je plánováno kontrolní CT.

ZÁVĚR

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008