Pacient se schizofrenií v ambulantní paliativní péči

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Kasuistiky

Téma: Zajímavé kazuistiky v paliativní medicíně

Číslo abstraktu: 43

Autoři: MUDr. Jitka Čulíková; Eva Sasaková; MUDr. Marie Goldmanová

   Jedním ze základních pilířů hospicové péče je domácí hospicová paliativní péče. Její plošné rozšíření je však limitované dostupností erudovaného zdravotnického personálu ve složkách domácí péče, charakterem pacientova onemocnění a ochotou a schopnostmi pacientova okolí podílet se velkou mírou na ošetřovatelském procesu.

   V některých případech je pro pacienta prospěšná spolupráce a postupná návaznost ambulantní péče, s ukončením hospitalizací v hospici, nebo na lůžku paliativní péče.

   Na rozdíl od myšlenky specializovaných agentur domácí hospicové péče, ukazuje naše kazuistika péči o pacienta bez rodinného zázemí, v podmínkách domova s pečovatelskou službou.

   Pacient se základní diagnózou schizofrenie, u kterého byl diagnostikován inoperabilní karcinom plic, byl až do pozdního stadia v domácím prostředí s pečovatelskou službou a pouze na finálních 10 dnů byl umístěn v hospici.

  Kazuistiku předkládám i jako poděkování všem sestrám domova s pečovatelskou službou a pracovnicím Odboru sociálních věcí, Městského úřadu v Železném Brodě, protože pouze jejich nesmírným pracovním a osobním nasazením bylo možné tuto péči provádět.

Datum přednesení příspěvku: 25. 11. 2011