PACIENTKA S TRIPLE-NEGATIVNÍM METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU LÉČENÁ ANTIANGIOGENNÍ CHEMOBIOTERAPIÍ S OBDOBÍM BEZ PROGRESE V DÉLCE PŘESAHUJÍCÍ 38 MĚSÍCŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 067

Autoři: MUDr. Marek Sochor; MUDr. Ivo Stankuš; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Kazuistika prezentuje pacientku s metastatickým karcinomem prsu léčenou od prosince 2009 chemobioterapií s bevacizumabem. Karcinom prsu byl diagnos­tikován na jaře 1992, histologicky byl popsán gelatinózní karcinom, grade 3, pT2 pNI M0. Absolvovala adjuvantní chemoterapii CMF, radioterapii a byl nasa­zen tamoxifen. Pro elevaci nádorových markerů bylo v listopadu 2009 provedeno CT hrudníku a břicha s nálezem mnohočetných jaterních metastáz v obou lalocích a 2 ložisek v parenchymu pravé plíce (RECIST 2 léze v plíci 85 mm). CT navigovaná biopsie z pravé plíce potvrdila metastázu gelatinózního karcinomu, ER-, PgR-, HER-2 1+. Terapii jsme zahájili v první linii kombinací capecitabin + bevacizumab (capecitabin 1 000 mg/m2 2krát denně perorálně den 1-14 cyklu, bevacizumab 15 mg/kg den 1 cyklu á 21 dnů). První kontrolní CT vyšetření v březnu 2010 prokázalo stabilizaci v oblasti jater, na plicích se jednalo o zmenšení na sumu dle RECIST 65 mm (-23,5 %), které splňovalo kritéria stabilizace choroby. Do konce února 2010 (4. série) byla progrese hand-foot syndromu (HFS) na stupeň 3. Provedli jsme redukci dávky capecitabinu na 75 % výchozí dávky a zavedli lokální terapii. Další CT vyšetření bylo v červnu 2010, opět trvající stabili­zace nemoci v oblasti jater. Na CT hrudníku bylo zmenšení dle RECIST 59 mm (-30,5 %), což splňovalo kritéria parciální regrese. V dalším průběhu došlo kon­cem května 2010 (8. série) opět k progresi HFS na stupeň 3, proto jsme zredukovali dávku capecitabinu na 50 % výchozí dávky, přibližně během 1 měsíce se stav upravil na stupeň 1. Pravidelná CT vyšetření byla v dalším období bez vývoje, trvala stabilizace nemoci s dosaženou parciální regresí, klinicky pacientka beze změn, plně ambulantní. Koncem července 2011 se zhoršil hand-foot syndrom opět na stupeň 3, proto jsme capecitabin po celkovém počtu 28 sérií ukon­čili a pokračovali v terapii bevacizumabem. Poslední kontrolní CT bylo v prosinci 2012, trvající stabilizace nemoci s dosaženou parciální regresí. Klinicky je pa­cientka ve vynikajícím stavu (PS 0), žijící aktivní život, bez známek nemoci, HFS zcela vyhojený, bez nežádoucích účinků terapie, hypertenze stabilizovaná. Pacientka je léčena od prosince 2009 s obdobím bez progrese (PFS) do února 2013 38 měsíců, trvání parciální regrese je detekováno 33 měsíců. Pacientka do­posud absolvovala celkem 53 sérií léčby, z toho 28 sérií kombinovaně capecitabin + bevacizumab a poté monoterapie bevacizumabem. Další přešetření CT je plánováno na první třetinu března 2013. Kazuistika dokumentuje vynikající efekt anti-VEGF terapie u triple-negativního karcinomu prsu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013