PACLITAXEL A GEMCITABIN (PAGE) U PACIENTŮ S GERMINÁLNÍM NÁDOREM REFRAKTERNÍM NA PLATINU – OTEVŘENÁ NERANDOMIZOVANÁ STUDIE FÁZE II

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 160

Autoři: MUDr. Jana Čejková (dříve Kaňáková); MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.; MUDr. Drahomíra Kordíková; MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Martin Kupec; MUDr. Michaela Honzírková; Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Východiska:

Germinální nádory mužů jsou mimořádně chemosenzitivní tumory. U přibližně 20% pacientů však dochází k selhání režimů založených na cisplatině (BEP, VeIP) a tito pacienti mají výrazně horší prognózu. Studie PAGE byla otevřená nerandomizovaná studie fáze II, v níž byla podávána kombinace paclitaxel + gemcitabin u pacientů s testikulárním či extragonadálním germinálním tumorem perzistujícím nebo progredujícím po chemoterapii založené na platinových derivátech.

Soubor pacientů a metody:

Základní vstupní kritéria byly histologicky ověřený testikulární nebo extragonadální germinální nádor a perzistující či progredující nález potvrzený zobrazovacím vyšetřením, přítomnost měřitelné léze, minimálně dvě různé předchozí chemoterapie obsahující platinová cytostatika, věk 18–70 let, výkonnostní stav PS 0–2 podle WHO, předpoklad přežití minimálně 12 týdnů a adekvátní orgánové funkce. Mezi hlavní vylučovací kritéria patřila přítomnost mozkových metastáz, přítomnost jiné malignity a předchozí léčba gemcitabinem či paclitaxelem. V rámci studie byl podáván gemcitabin 1 000 mg/m2 den 1 a 5 a paclitaxel 175 mg/m2 den 1 (režim PAGE), v třítýdenním intervalu, v počtu celkem 6 cyklů. Studie probíhala od července 2004 do září 2012 a zařazeno bylo celkem 41 pacientů (věk 20–48 let). Před vstupem do studie všichni pacienti absolvovali první linii léčby režimem BEP a druhou linii léčby režimem VeIP. Deset pacientů navíc obdrželo vysokodávkovanou chemoterapii CARBOPEC s autologní transplantací periferních kmenových buněk a 3 pacienti terapii vysokodávkovaným metotrexátem.

Výsledky:

Většina pacientů absolvovala všech 6 cyklů chemoterapie PAGE. Při hodnocení odpovědi na léčbu po ukončení chemoterapie PAGE dosáhlo 14 pacientů ze 41 (34%) kompletní remise, 12 pacientů (29%) parciální remise, u 3 pacientů (7%) se choroba stabilizovala, 9 (21%) pacientů na této chemoterapii progredovalo, u 3 pacientů byla odpověď nehodnotitelná. 14 pacientů (34%) zemřelo na progresi základního onemocnění, 1 pacient zemřel na jiný typ nádoru a 26 pacientů (63%) žije bez známek nádoru. Mezi nejčastější nežádoucí účinky chemoterapie PAGE patřila hematologická toxicita stupně 3–4, kterou mělo téměř 90% pacientů. Výskyt jiných nežádoucích účinků včetně neurotoxicity byl minimální.

Závěr:

Výsledky léčby kombinací PAGE u pacientů s metastatickými germinálními nádory s perzistencí nebo progresí po platinových režimech jsou v našem souboru velmi uspokojivé, 63% pacientů mělo kompletní nebo parciální odpověď na léčbu. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla hematologická toxicita.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014