PACLITAXEL-GEMCITABINE JAKO ZÁCHRANNÁ LÉČBA PACIENTŮ S GERMINÁLNÍMI NÁDORY

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat II

Číslo abstraktu: 020

Autoři: MUDr. Martin Foldyna; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Drahomíra Kordíková; MUDr. Jana Nepomucká, CSc.

Germinální nádory jsou vysoce chemosensitivní nádory s vysokou kurabilitou, přesto u řady pacientů dochází k persistenci nádoru po chemoterapii I. a II. řady, případně k relabsu onemocnění po základní léčbě.
Pro tyto pacienty bývá na onkologickém odd. FTN Praha-Krč indikována chemoterapie III. řady paclitaxel + gemcitabine (paclitaxel 175 mg/m2 D1 a gemcitabine 1000 mg/m2 D1+5, int. 3–4 týdny).
Od r. 1999 dosud bylo touto kombinací léčeno celkem 30 pacientů, jejich medián věku činil 31 let. Předchozí léčba sestávala většinou z chemoterapie BEP (průměrně 4 cykly/pacienta),
chemoterapie VEIP (průměr 3 cykly/pacienta). Ve 4 případech předcházela léčbu chemoterapie HD-MTX a ve 20 případech HD-CHT CARBOPEC. Průměrně byly aplikovány 4 cykly chemoterapie PAGE/pacienta.

VÝSLEDKY LÉČBY


Bylo dosaženo 9krátCR, 5krátPR, 11krátSD, 7krátPD.
Medián přežití po chemoterapii je 15,5 měsíců.
Toxicita chemoterapie vysoce předléčených pacientů byla přiměřená, hematologická toxicita byla dobře zvládnutelná růstovými faktory, neurologická toxicita gr. III byla pozorována 2krát, 1krát byla pozorována klinicky významná ototoxicita.

ZÁVĚR


Chemoterapie paclitaxel + gemcitabine je efektivní metodou léčby pacientů s germinálními nádory po selhání I. a II. řady chemoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005