Paliatívna a hospicová starostlivosť v Slovenskej republike.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 281p

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti v Slovenskej republike nadobudla účinnosť 1.7.2006. Podľa spomínanej koncepcie sú vybrané základné pojmy definované nasledovne:

Paliatívna starostlivosť (WHO, 2002) je prístup, ktorý zlepšuje kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza a zmierňuje utrpenie.

Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom, ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, liečebno – pedagogickú starostlivosť (u detí), spirituálnu starostlivosť a sociálne poradenstvo.

Hospicová starostlivosť je paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom hospicom ako samostatným zdravotníckym zariadením. Zahŕňa všetky prvky paliatívnej starostlivosti: paliatívnu medicínu, ošetrovateľskú, psychologickú, spirituálnu, respitnú a terminálnu starostlivosť, ako aj starostlivosť o pozostalých.

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť je komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná sestrami s odbornou spôsobilosťou a je zameraná hlavne na manažment a uspokojovanie potrieb pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta. Žiaľ na Slovensku nemáme akreditovaný špecializačný študijný program v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti pre kategóriu sestra.

Paliatívna starostlivosť resp. medicína sa poskytuje formou ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína vykonávajú mobilné hospice, ambulancie paliatívnej medicíny a stacionáre paliatívnej medicíny. Ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína vykonávajú hospice, oddelenia paliatívnej medicíny v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach a jednotky paliatívnej medicíny (zriaďované pri geriatrických a iných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach).

Paliatívnu starostlivosť poskytovanú hospicmi označujeme ako hospicovú starostlivosť. V Slovenskej republike existujú nasledovné hospice:

 • Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi,

 • Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré v Bratislave,

 • Hospic pod Vysokošpecializovaným odborným ústavom geriatrickým sv. Lukáša v Košiciach n. o.,

 • Hospic Trstice a služby sociálnej starostlivosti,

 • Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne,

 • Hospic Hestia, Lučenec,

 • Hospic svätej Alžbety v Ľubici/Kežmarok,

 • Mobilné hospice Charitas (prevádzkujú mobilné hospice v Námestove, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Kežmarku, Starej Ľubovni, Levoči, Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch),

 • Hospic sv. Františka z Assisi v Palárikove,

 • Hospic – Dom Božieho Milosrdenstva, Banská Bystrica,

 • Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre,

 • Detský hospic Plamienok (poskytuje domácu hospicovú starostlivosť pre detských pacientov v terminálnom štádiu ochorenia),

 • Hospic Harmónia – Slovenské Nové Mesto (poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť, ambulanciu chronickej bolesti).

Hospice, ktorú sú v štádiu príprav a projektov:

 • Hospic Svetlo v Trnave,

 • Hospic Tatiana, Dom milosrdenstva v Dunajskej Lužnej,

 • Hospic sv. Martina v Martine,

 • Hospic Prešov,

 • Hospic Matky Božej Piešťany,

 • Hospic Žilina.

Združenia vo vzťahu k paliatívnej starostlivosti:

 • Palium, dobrovoľnícke združenie pre paliatívnu starostlivosť,

 • Dobrovoľnícka skupina Vŕba (zaoberajúca sa získavaním, následným vzdelávaním dobrovoºníkov v hospicovej starostlivosti),

 • Asociácia hospicovej starostlivosti,

 • Sekcia paliatívnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti SLS (Slovenskej lekárskej spoločnosti),

 • Diakonické združenie Betánia,

 • Centrum AGAPE.

Vedomosti verejnosti o paliatívnej starostlivosti a hospicoch sú rôzne, často nedostatočné a postoje ambivalentné. Aby bola starostlivosť o terminálne chorých a zomierajúcich pacientov kvalitná, je dôležitá výchova a vzdelávanie predovšetkým budúcich zdravotníckych pracovníkov.

Literatúra:

 1. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, č. 17463/OZS zo dňa 19. 6. 2006.
 2. http://www.hospice.sk/hospice1/org.php

Príspevok je súčasťou grantového projektu UGA – VIII/9/2009.

Názov projektu: Potreby pacientov a dokumentácia v paliatívnej starostlivosti.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011