PALIATIVNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Konference: 2014 5. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 41

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; Mgr. Martina Hovorková; Bc. Viera Ivanovová; Veronika Samková

Paliativní péče (PP) je charakterizována jako aktivní komplexní a na kvalitu života zaměřená léčebná a ošetřovatelská intervence u nemocných v pokročilém nebo terminálním stadiu choroby. Obvykle se jedná o dvě skupiny pacientů: 1. nemocní s ukončenou léčbou v důsledku léčebně neodvratitelné progrese onemocnění a vyčerpaných možností léčby (PP onkologická, PP neonkologická), 2. nemocní, kteří s ohledem na svůj věk, PS a přidružená závažná somatická onemocnění nejsou k léčbě indikováni. Dle komplexnosti nabízených služeb je rozlišována obecná a specializovaná PP. V ČR potřebuje PP cca 70 tis. pacientů/rok (obecná PP: 55-65 tis. pacientů, specializovaná PP: 7-14 tis. pacientů). Obecná PP je poskytovaná všemi zdravotníky s ohledem na jejich odbornost a je orientovaná na kvalitu života nemocného a mírnění symptomů. Specializovaná PP je aktivní, koordinovaná, interdisciplinární péče poskytovaná pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách PP speciálně vzděláni a disponují potřebnými zkušenostmi.

Mezi základní formy specializované PP řadíme: domácí PP (mobilní hospic), lůžkový hospic, oddělení PP v rámci zdravotnického zařízení, konziliární tým PP v rámci zdravotnického zařízení, specializované ambulance PP a denní stacionář PP. Jednou z forem specializované PP je domácí hospicová péče (DHP). DHP je péče poskytovaná v domácím nebo náhradním sociálním prostředí pacientů. Je poskytovaná v rozsahu nemocniční péče. Garantuje trvalou dostupnost péče po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Důležitou součástí DHP je komplexní podpora pacientovy rodiny a jeho blízkých, kteří se aktivně na péči o něj podílejí. DHP je určena pacientům a jejich rodinám, kteří mají přání, aby pacient zůstal ve svém domácím prostředí. Podmínkou této péče je přítomnost rodinného příslušníka, který bude s pacientem 24 hodin denně. Výhody DHP spočívají v tom, že je pacient je ve svém domácím prostředí, není vyčleněný z rodiny a do jisté míry se může rozhodovat, co bude dělat. Domácí prostředí obvykle vede ke zklidnění pacienta, zlepšení jeho stavu (psychický stav) a přijmutí terminality. DHP zajišťuje multidisciplinární paliativní tým pod vedením garanta (lékař s atestací v oboru PM). Součástí týmu je všeobecná sestra, lékař, psycholog, sociální pracovník, pastorační pracovník a dobrovolníci. Zdravotní sestry poskytují péči dle ordinace lékaře (i několikrát denně). První návštěva lékaře u pacienta v jeho domácím prostředí je v momentě jeho převzetí do DHP. Další návštěvy pacienta jsou obvykle při změně zdravotního stavu − minimálně však 1× týdně. U každého pacienta převzaté ho do DHP je stanoven plán DHP. Při stanovení plánu DHP je nutné respektovat přání pacienta a jeho rodiny a zajistit spolupráci s praktickým lékařem. Plán DHP stanovuje multidisciplinární paliativní tým. Plán DHP vychází ze čtyř šetření: 1. zdravotní šetření: tělesné obtíže (BOLEST a její léčba, dušnost, zvracení, kožní a slizniční defekty, dehydratace, PM neklid, močová inkontinence apod.); 2 a 3. psychologické a spirituální šetření: pacientův postoj k nemoci, přijmutí terminality, projevy úzkosti, deprese, stavy zmatenosti, insomnie, náboženské a duchovní rituály; 4. sociální šetření: registrující praktický lékař (možnosti spolupráce), rodinné vztahy (nabídka dobrovolníka), ekonomické zázemí rodiny, dostupnost domácího vybavení pro ošetřovatelskou péči, nabídka kompenzačních pomůcek, náhradní finanční příjmy pro pečující – nárok OČR, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí v případě hmotné nouze, zprostředkování notáře – závěti, převody nemovitosti, péče o pozůstalé (vyřizování pozůstalostních důchodů).

Od 16. 4. 2013 byla uvedena do provozu na území Hradce Králové a okolí (do 20 km s dojezdem cca do 30 minut) Domácí hospicová péče při Oblastní charitě v Hradci Králové (DHP OCH HK). Od 16. 4. 2013 do 20. 11. 2013 (6 měsíců) bylo v péči DHP OCH HK 33 nemocných (32 onkologických a 1 neonkologický pacient) s průměrným věkem 70,1 roku (42-89 let), 16 mužů, 17 žen. Průměrná délka poskytnuté DHP byla 16 dní (1-68 dní). Průměrný počet návštěv pacienta sestrou byl 32,6 (2-139), medián 19. Počet pacientů s aktivovaným signálním kódem byl 15 z celkového počtu 33.

Jak usilovat o kvalitní a hlavně dostupnou DHP? Je nutné opakovaně přesvědčovat odbornou i laickou veřejnost, že PP je standardní péče a postup lege artis, nikoliv nadstandard pro privilegovanou menšinu. Dále je nutné podněcovat větší zájem o PP a podporu hospiců cestou poskytovatelů PP, ostatních poskytovatelů zdravotní péče, zdravotních pojišťoven, státního systému zdravotní a sociální péče, rodin nemocných, obcí a komunit, veřejnosti a jejího zájmu o otázky péče o umírající a v neposlední řadě cestou médií.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906)

e-mail: ladislav.slovacek@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 23. 1. 2014