Panitumumab v monoterapii v léčbě nemocných s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 077

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Ondřej Fiala; MUDr. Vít Martin Matějka; MUDr. Jana Dreslerová; MUDr. Jiří Salvét; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

   Cíl studie

   Cílená biologická léčba se jako součást personalizované medicíny stává standardní terapií onkologicky nemocných pacientů. Panitumumab je u nemocných s nemutovaným genem K-ras účinnou možností takto cílené terapie. Autoři ve svém sdělení prezentují výsledky retrospektivní studie, která analyzuje soubor 41 nemocných s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem, léčených paliativní biochemoterapií panitumumabem ve druhé a dalších liniích léčby.

   Skupina nemocných, metodika

   Byl vyhodnocen soubor 41 nemocných (30 mužů, 11 žen; medián věku 61, min./max. 41-77) s pokročilým metastazujícím kolorektálním karcinomem. Primárním cílem této studie bylo zhodnocení objektivní léčebné odpovědi (ORR) a času do progrese (TTP), sekundárrním cílem studie bylo zhodnocení biochemické léčebné odpovědi pomocí stanovení nádorových markerů (CEA, CA 19-9, TPS, TK) a dále vyhodnocení kvality života nemocných a vyhodnocení toxicity léčby. Pacienti byli standardně léčeni monoterapií panitumumabem v dávce 6 mg/kg, každé 2 týdny, ORR byla vyhodnocena po 6-9 cyklech chemoterapie.

   Výsledky

   Léčebná odpověď byla hodnotitelná u všech 41 nemocných. Objektivní léčebná odpověď (ORR) byla dosažena u 27 % nemocných, benefit z léčby vykazovalo 66 % nemocných /CR-2 (5 %) pacienti; PR-12 (22 %) pacientů; SD-16 (39 %) nemocných/. Progrese byla zaznamenána u 14 (34 %) nemocných. Medián času do progrese byl 22,4 týdne. V případě stanovení biochemické léčebné odpovědi došlo u nádorových markerů CEA, CA 19-9 a TPS ke statisticky signifikantnímu poklesu hodnot v porovnání před zahájením léčby a při dosažení ORR (CEA p<0.02; CA 19-9 p<0.007; TPS p<0.0002). U nádorového markeru TK jsme signifikantní pokles nezaznamenali (p<0.1671). Hlavním nežádoucím účinkem byla kožní toxicita-grade II byl u 49 % nemocných, grade III u 7 % nemocných. Závažnou infuzní reakci jsme v našem souboru nemocných nezaznamenali, u 3 % pacientů byla zaznamenána lehká alergická reakce po podání panitumumabu.

   Závěry

   Panitumumab je u nemocných s nemutovaným genem K-ras vysoce účinnou alternativou léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu při velmi dobré toleranci s minimem nežádoucích účinků. Stanovení nádorových markerů CEA, CA 19-9 a TPS je vhodným nástrojem kontroly účinnosti cílené biologické léčby.

Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819, dále granty IGA MZ CR 9731 a IGA MZ CR 12025 a specifickým záměrem UK SVV-2011-262 806.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012