PARALELNÍ VÝSKYT DVOU TYPŮ MUTACÍ GENU EGFR - KAZUISTIKA DVOU PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC (NSCLC)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 131

Autoři: Mgr. Blanka Robešová, CSc.; Mgr. Monika Bajerová; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; MUDr. Marcela Tomíšková; MUDr. Jitka Hausnerová; MUDr. Mojmír Moulis; Ing. Dana Dvořáková, CSc.

Východiska:

Prediktorem odpovědi na cílenou léčbu tyrozinkinázovými inhibitory genu EGFR (EGFR-TKI) jsou aktivační mutace EGFR. Mezi nejčastější patří delece v exonu 19 (del 19, 45 %) a bodová mutace L858R v exonu 21 (40 %). Vzácně jsou zachyceny aktivační mutace i v exonech 18 a 20. Naproti tomu jsou detekovány také bodové mutace, které mohou být příčinou rezistence k podávaným EGFR-TKI. Současný výskyt dvou mutací u jednoho pa­cienta je sporadický.

 Popis případu:

1)    Pacient (narozen 1945) s NSCLC (adenokarcinom), diagnostikován I/2009, nekuřák. Po dvou cyklech chemoterapie došlo k progresi, ve III. linii indikována léčba Tarcevou (I/2010). Reakce na léčbu byla velmi dobrá, avšak k progresi došlo v XII/2011. Při analýze EGFR v nádo­rové tkáni z období stanovení diagnózy byla prokázána pouze aktivační mutace (del 19). V materiálu z progrese (XII/2011) byly prokázány dvě mutace, akti­vační del 19 a rezistentní T790M. Na základě tohoto nálezu byla vysazena Tarceva a indikována chemoterapie. Došlo k progresi, pacient zemřel v VIII/2012.

2)    Pacientka (narozena 1936) s NSCLC (adenokarcinom), diagnostikována VII/2007, nekuřačka. V I. linii léčena kombinací karboplatina a docetaxel, dosaženo parciální remise (PR). Po progresi v II/2008 léčena pemetrexedem, po 6 cyklech dosaženo PR. Ve III. linii indikována léčba Tarcevou (V/2009), léčba ukon­čena III/2011 pro progresi. V materiálu z progrese (II/2012) byly prokázány dvě mutace genu EGFR, aktivační del 19 a rezistentní T790M. Pacientka zemřela v III/2012.

Závěr:

Byla prokázána přítomnost dvou typů mutací EGFR u pacientů s progresí NSCLC, delece v exonu 19 a bodová mutace T790M v exonu 20. U pacientů pravděpodobně došlo po velmi dobré odpovědi na léčbu EGFR-TKI k pozitivní selekci nádorových buněčných populací nesoucích mutaci T790M. Receptor EGF s uvedenou mutací je schopen kinázové aktivity i s navázaným inhibitorem a tento stav vede k rychlé progresi onemocnění. Oba případy svědčí o účelnosti mutační analýzy EGFR zahrnující rezistentní mutace (T790M, příp. D761Y, L747S nebo T854A). Komplexní vyhodnocení stavu genu EGFR je pod­kladem k efektivní indikaci EGFR-TKI terapie.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013