PATOFYZIOLOGICKÉ MECHANIZMY KOSTNÍ NÁDOROVÉ NEMOCI A MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XXI. Nádory skeletu a sarkomy

Číslo abstraktu: XXI/265

Autoři: MUDr. Peter Grell, Ph.D.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.

V ČR je ročně diagnostikovaných téměř 55 000 zhoubných onemocnění (mimo nemelanomových nádorů kůže). Pokročilé onkologické onemocnění, tedy přítomnost metastatického postižení, je zjištěno u cca 15 000 pacientů. Metastatické postižení skeletu je jedním z nejčastějších míst diseminace zhoubných nádorů. Kostní metastázy nacházíme u více než třetiny pacientů s nádory ledvin a plic, u více než dvou třetin pacientů s nádorem prsu a prostaty, a postižení skeletu je přítomné téměř u každého pacienta s mnohočetným myelomem. Z předchozích počtů vyplývá, že kostními metastázami je ročně nově dia­gnostikováno více než 4 500 pacientů a téměř u poloviny z nich nacházíme postižení páteře. V posledních letech došlo ke značnému posunu v řešení kostního postižení a zvlášť pacienti s nádory prsu a prostaty mohou dosahovat přežití několika let s výbornou kvalitou života. V prezentaci se věnujeme patofyziologii kostní nádorové nemoci. Dále budou shrnuty možné klinické důsledky (skeletal related events - SRE) - komplikace tohoto postižení, ke kterým patří bolest, hyperkalcemie, narušení integrity kosti a vznik patologických fraktur a komprese nervových struktur, především komprese míchy. To může značným způsobem ovlivnit kvalitu života onkologického pacienta, omezovat jeho běžné denní aktivity a zkrátit celkové přežití. Léčba kostního postižení by měla být multidisciplinární za účasti klinického onkologa, radiačního onkologa, spondylo-ortopeda (chirurga), radiologa a neurologa. V rámci rozhodovacího procesu při postižení páteře využíváme systémy hodnotící stabilitu páteře. Kromě lokálních metod jako je chirurgická intervence a radioterapie, by nedílnou součástí léčby měla být i farmakoterapie snižující riziko vzniku kostních komplikací. Řadíme sem bisfosfonáty a inhibitor RANKL. Obě skupiny léků snižují riziko vzniku SRE, prodlužují dobu do vzniku SRE a působí i analgeticky. Správná a včasná diagnóza kostních metastáz a následná adekvátní komplexní léčba může výrazně přispět ke zlepšení kvality života velké části onkologických pacientů.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016