PAZOPANIB, PŘEHLED STUDIÍ, REÁLNÁ DATA Z PRAXE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXIII/ 106

Autoři: Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Mgr. Zbyněk Bortlíček; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Východiska:

 Diseminovaný nebo lokálně pokročilý inoperabilní zhoubný nádor ledviny stále představuje nevyléčitelné onemocnění, a to i přes velké pokroky v onkologické léčbě. V současné době standardně používáme pro pacienty s tímto onemocněním v rámci první linie paliativní léčby tyto preparáty: sunitinib, pazopanib, bevacizumab v kombinaci s interferonem α a temsirolimus. Pacienti v dobré a/ nebo střední prognostické skupině jsou pak nejčastěji léčeni sunitinibem a pazopanibem. Zatímco sunitinib je k dispozici pro léčbu pacientů s mRCC od roku 2006, pazopanib je dostupný od roku 2011. Z toho vyplývá, že počty pacientů užívajících pazopanib a zkušenosti s jeho podáváním jsou menší než se sunitinibem.

Soubor pacientů a metody:

 V této práci jsme analyzovali soubor pacientů z registru RenIS léčených pazopanibem, zkoumali jsme jeho účinnost a toxicitu.

Výsledky:

Ke dni 20. 10. 2014 bylo v registru RenIS 2 920 validních záznamů pacientů s cílenou terapií diseminovaného a/ nebo lokálně pokročilého renálního karcinomu, 349 pacientů bylo nebo je léčeno pazopanibem, 71 pacientů zemřelo, 195 pacientů léčbu ukončilo a u 154 pacientů léčba probíhá. Ve skupině pacientů s již ukončenou léčbou byla parciální regrese onemocnění zaznamenána u 18,5 % z nich, stabilizace choroby pak u 31,3 % pacientů. Medián PFS všech pacientů je 12,9 měsíce (95% CI: 10,9–14,9 měsíce), pravděpodobnost jednoletého přežití bez progrese pak 55,1 % (95% CI: 48,6–61,5 %), na tato data je však zatím nutno nahlížet s opatrností – u 45 % pacientů léčba pazopanibem stále probíhá.

Závěr:

 Získaná data přežití pacientů našeho souboru jsou srovnatelná s daty z registrační studie, ale i s jinými studiemi fází III. Celkové přežití zatím nelze hodnotit, protože u přibližně poloviny pacientů léčba stále probíhá, jedná se však celosvětově o jeden z největších souborů pacientů léčených pazopanibem mimo studie.

Práce byla podpořena grantovým projektem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015