PÉČE O NEMOCNÉ PŘI RADIOTERAPII KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 049

Autoři: Mgr. Eva Valentová; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; Dis. Iva Víšková

Souhrn

Zhoubné nádory prostaty zaujímají druhé místo v incidenci nádorových onemocnění u mužů. Základními metodami kurativní léčby u lokalizovaného onemocnění jsou zevní radioterapie spolu s radikální prostatektomií. Léčba zářením bývá často doprovázena vedlejšími nežádoucími účinky, jež pacienta limitují a ovlivňují jeho kvalitu života. Nejzávažnějšími postradiačními komplikacemi u léčby karcinomu prostaty jsou gastrointestinální a genitourinární toxicita.

Klíčová slova: karcinom prostaty, radioterapie, gastrointestinální toxicita, genitourinární toxicita, nežádoucí účinky radioterapie

Summary

Malignant tumours of prostate rank second place in the incidence of the malignant diseases. The external radiotherapy together with the radical prostatectomy are basic methods of curative treatment of localized disease. The radiotherapy is often accompanied by undesirable side effects, which restrict the patient and influence the quality of his life. The most serious post-radiation complications of the treatment of the prostatic cancer are gastrointestinal and genitourinary toxicity.

Keywords: prostate cancer, radiotherapy, gastrointestinal toxicity, genitourinary toxicity, undesirable effects of radiotherapy

e:mail: eva.valentova@multiscan.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011