Perilesionální aplikace aldesleukinunová možnost léčby metastatického maligního melanomu? Pilotní retrospektivní studie

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: Nádorová imunologie a imunoterapie

Číslo abstraktu: 193

Autoři: MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Petr Beneš; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Lenka Ostřížková

Metastazující maligní melanom je považován za agresivní maligní onemocnění s nepříznivou prognózou s mediánem přežití kratším než 1 rok. Základním cytostatikem první volby stále zůstává dakarbazin.V monoterapii byla zjištěna také účinnost imunoterapie, především interferonu alfa a interleukinu 2, byly zkoušeny i různé vakcinační režimy. Zvýšení počtu objektivních odpovědí ve srovnání s monoterapií DTIC však zaznamenaly až kombinované biochemoterapeutické režimy, z nichž nejúčinnější byly kombinace cisDDP + IL-2 + IFN alfa a CVD + IL-2 + IFN alfa. I přes vyšší počet objektivních odpovědí, vykoupený závažným zvýšením toxicity léčby, nebylo v žádné ze studií retrospektivních ani prospektivních randomizovaných zaznamenáno prodloužení hrubého nebo bezpříznakového přežití pacientů.
Smyslem naší práce byla snaha o změnu efektivity imunoterapie modifikací lokality a způsobu podkožního podání IL-2 (aldesleukinu), který jsme zčásti – 10-50% celkové dávky – podali podkožně přímo do místa kožní, uzlinové anebo podkožní inoperabilní leze. Teoretickým předpokladem jiného typu imunologické reakce je přítomnost odlišných typů imunologicky aktivních buněk v místě metastatické leze, tzv. tumor infiltrujících lymfocytů.
Chemoterapeutickým režimem použitým v námi léčené skupině pacientů zůstává CVD nebo cis DDP v monochemoterapii, další standardní terapie – chirurgická léčba operabilních lezí event. radioterapie inoperabilních lezí – zůstává nezměněna.
V letech 1996 až 2004 bylo léčeno 20 pacientů s metastasujícím maligním melanomem biochemoterapií s částečným perilesionálním s.c. podáním aldesleukinu. Výsledky terapie byly srovnány s historickou skupinou 21 pacientů léčených pro MMM klasickou léčbou – chirurgicky, chemoterapií či radioterapií bez použití biologické léčby.
Ve skupině léčené biochemoterapií jsme zaznamenali nejen signifikantní zvýšení počtu objektivních odpovědí (více než 80%), ale i prodloužení mediánu doby do progrese z 3 na 15 měsíců a prodloužení mediánu hrubého přežití z necelých 8 na 43 měsíců. Toxicita nové metody byla vyšší, nicméně dobře léčitelná s minimální nutností hospitalizace.

Datum přednesení příspěvku: 28. 5. 2005