PERINEÁLNÍ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE. VLASTNÍ SOUBOR PRVNÍCH 60 PACIENTŮ

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Číslo abstraktu: 013

Autoři: V. Vomáčka

CÍL


Perineální radikální prostatektomie (PERAPE) je poměrně stará metoda radikální operační léčby ohraničeného karcinomu prostaty. V posledních letech prodělává renesanci vyvolanou stále častějšími záchyty lokalizovaného karcinomu v éře PSA. Cílem studie je zhodnocení souboru pacientů operovaných na urologickém oddělení FTN, které v době zavedení metody bylo v ČR jediným, které ji provádělo.

METODA


Oddělení provedlo v období červen 1999 až srpen 2004 celkem 60 operací.
Průměrný věk mužů byl 62 let (50–73 let). Předoperačně bylo 37 pacientů hodnoceno jako T1c, 22 jako T2 a jeden T3a. Průměrná předoperační hodnota PSA byla 9,4 (3,0–27,8).
Průměrné Gleasonovo score bylo 4,86 (2–9). Hladina PSA byla kontrolována v tříměsíčních intervalech, ve kterých hodnocena též kontinence event. erekt. dysfunkce.

VÝSLEDKY


Výkon byl obecně velmi dobře snášen, operační čas, který u první poloviny souboru činil v průměru 120 minut klesl u druhé poloviny na 95 minut. Rovněž krevní ztráta u druhých třiceti pacientů poklesla na cca 250 ml. Krevní transfúzi potřebovali z celého souboru pouze tři pacienti. Plně kontinentních je 44 pacientů, stresovou inkontinenci mírného stupně udává 14 pacientů, dva pak těžkou stresovou až totální inkontinenci.
Rovněž 44 pacientů má od operace trvale nulové PSA, u 12 pacientů následovala biochemická progrese léčená dílem aktinoterapií, dílem hormonální manipulací. Z časných komplikací se vyskytla jedna pooperační revize pro krvácení, třikrát léze rekta. Z pozdních třikrát stenosa uretrovesikální anastomozy řešena úspěšně endoskopicky.

ZÁVĚR


Perineální radikální prostatektomie je při správné indikaci bezpečný výkon vykazující velmi uspokojivé výsledky, zatížený malou časnou i pozdní morbiditou.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005