PERIOPERAČNÍ NUTRIČNÍ PODPORA ENTERÁLNÍMI PŘÍPRAVKY SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM BÍLKOVIN SNIŽUJE VÝSKYT POOPERAČNÍCH KOMPLIKACÍ A REDUKUJE NÁKLADY NA LÉČBU U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: IX. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: IX/ 62

Autoři: MUDr. Viktor Maňásek; MUDr. Kamil Bezděk; Ing. Jan Smitka, MBA

Východiska:

Účelem projektu bylo zhodnotit dopad vysokoproteinové enterální podpory na výskyt komplikací a náklady na terapii u pacientů s kolorektálním karcinomem indikovaných k resekčnímu výkonu. Primárním cílem bylo zhodnocení přínosu před- a pooperační nutriční podpory se sledováním výskytu komplikací, nutnosti rehospitalizace a délky pobytu v nemocnici, a to nezávisle na iniciálním nutričním stavu pacientů. Druhotným cílem pak bylo zhodnocení celkových nákladů na léčbu.

Soubor pacientů a metody:

Do sledované skupiny (SS; n = 52) byli zahrnuti dospělí pacienti s nádorem kolorekta (CRC) indikovaní k chirurgické intervenci a byly podávány 2 ks vysokoproteinového sippingu (Nutridrink Protein, 600 kcal, 40 g proteinů) denně. Doporučená délka podávání byla stanovena na nejméně 10 dní před operací a následně 2 týdny pooperačně. V kontrolní skupině (KS, n = 105) byli zařazeni pacienti se stejnými vstupními parametry, u kterých byla prováděna konvenční nutriční podpora. Sledované parametry byly následující – riziko dehiscence rány a anastomózy, infekční komplikace, nutnost rehospitalizace v souvislosti se základní diagnózou, nutriční riziko před operací a po ní (dle protokolu Pracovní skupiny nutriční péče při České onkologické společnosti), nutriční stav (hmotnost, BMI) před operací a 1 měsíc po ní, délka hospitalizace, spotřeba perorálních nutričních doplňků, tolerance a vnímání přínosu sippingu pacienty, náklady na léčbu (zákroky, materiál, léky včetně antibio tik, celkové náklady) v průběhu hospitalizace a 6 měsíců po operaci. Nebyly zahrnuty náklady na chemoterapii a radiační terapii.

Výsledky:

47 pacientů (89,8 %) hodnotilo přínos perorálních nutričních doplňků pozitivně. Ve SS byl zjištěn 2,2krát nižší výskyt dehiscence operační rány a 4,3krát nižší výskyt rozpadu anastomózy. Výskyt infekce v ráně se snížil na 50 % a byl zaznamenán 1,7krát nižší počet rehospitalizací. Průměrná délka pobytu v nemocnici se zkrátila o dva dny. Ve SS byly zjištěny výrazně nižší úhrnné náklady na léčbu, včetně nákladů na antibio tika, a to jak v průběhu hospitalizace, tak za 6 měsíců po operaci.

Závěr:

Před- a pooperační nutriční intervence enterálními přípravky s vysokým obsahem bílkovin snižuje riziko pooperačních komplikací, může vést ke zkrácení délky hospitalizace a snižuje náklady na léčbu v průběhu hospitalizace a 6 měsíců po operaci, a to bez ohledu na počáteční nutriční stav.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015