PERITONEÁLNÍ KARCINOMATÓZA

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 053

Autoři: MUDr. Pavel Vítek, PhD.; Prof. MUDr. František Antoš, CSc.; MUDr. Petr Ditrich; Zuzana Šerclová

Úvod

Difúzní postižení peritonea diseminovaným nádorem představuje různorodou skupinu nádorových onemocnění s variabilním průběhem od indolentního po rychlou progresi. Tomu odpovídá i morfologická variabilita nádorových onemocnění, která se formou peritoneální diseminace šíří – od klinické entity pseudomyxoma peritonei (PMP), jež je sama o sobě morfologicky heterogenní skupinou onemocnění, po high-grade nádory ovaria. Přesto je z hlediska terapeutických možností peritoneální rozsev maligních nádorů, resp. peritoneální karcinomatózu, třeba považovat za specifickou jednotku vyžadující specifický přístup. V posledních 15 letech se vyznamně rozvinula mezioborová metodika rozsáhlých chirurgických výkonů od cytoredukce po kompletní peritonektomii v kombinaci s pooperační hypertermickou intraperitoneální chemoterapii (HIPEC). Dosud byla metodika ověřena u nejrůznějších variant peritoneální karcinomatózy s různým stupněm účinnosti. Nejpříznivější efekt se dosahuje u PMP a peritoneálního mezoteliomu, kde ji lze považovat za kurativní postup.

Metodika a výsledky

FN Na Bulovce je jediným pracovištěm v ČR, kde se peritonektomie a HIPEC provádí, a to na základě samostatně vyvinuté techniky s vlastním aplikačním přístrojem. V posledních 10 letech bylo léčeno přes 130 nemocných s různými diagnózami, převážně PMP peritonea a diseminované nádory gastrointestinálního traktu. U 28 nemocných s PMP dosahujeme mediánu přežiti přes 7 let. U dalších onemocnění je účinnost nižší, přesto ale u diseminovaných nádorů ovaria dosahujeme ještě mediánu přežití 21 měsíců od výkonu.

Po více než desetiletých zkušenostech s cytoredukcí/peritonektomií a HIPEC řešíme otázky rozšíření spektra léčiv aplikovaných v HIPEC, indikace a timingu opakovaných HIPEC u PMP a mezoteliomu peritonea, současně pooperační indikace HIPEC navazující na resekci lokálně pokročilých nádorů žaludku, kolorekta a ovaria bez makroskopicky patrné karcinomatózy. Důležitým aspektem je i validace metodiky v podmínkách off-label použití cytostatik za specifických farmakologických podmínek HIPEC.

Závěr

Incidence různých variant peritoneální karcinomatózy logicky vyžaduje zvýšení kapacit pro HIPEC a extenzivní chirurgické výkony.

e-mail: vitek@nkpage.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011