Perorální léčba generalizovaného karcinomu prsu kapecitabinem a vinorelbinem v I.linii léčby MBC - analýza výsledků

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Karcinom prsu - pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 145

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Spolupracovníci : Otavová B, Benešov, Šustová I, Šiffnerová H. České Budějovice, Frank.M. Přeštice, Přibylová J, Chodacká M, Chomutov, Jakešová J, Tábor, Říhová P, K.Vary, Kaňková H, Praha, Koževnikovová R, Praha, Kočárková M, Teplice, Sádlo P, Písek, Čmejlová V, Praha, Přívozník LO, Prachatice,Štuková R, Tajblová J, Pavlíková I, Votavová M, Plzeň

Úvod
Neexistuje standard léčby metastatického karcinomu prsu. Mezi doporučené léky se řadí antracykliny, taxany, kapecitabin, vinorelbin a jiné. Vzhledem k tomu, že se v u naprosté většiny nemocných jedná o inkurabilní onemocnění, do popředí vystupuje kvalita života nemocných během léčby s pochopitelnou preferencí ambulantní terapie a minimalizací návštěv nemocných ve zdravotnickém zařízení. Tento komfort zajišťuje perorální protinádorová léčba.

Nemocní a metoda
Zařazeno bylo 32 nemocných s MBC v první linii léčby MBC. Nemocné měly měřitelnou lézi, měly vyčerpán účinek antracyklinů, či nebylo možné je podat. Nemocné byly mladší 70 let, Karnofski index 70% a více. Medián věku 59 let. Víceložiskové metastatické onemocnění bylo u 12(38 % nemocných)
Léčebné schéma : vinorelbin 60 mg /m2 p.o. 1. a 8. den, kapecitabin 2000 mg/m2 p.o. 1. až 14. den
Nábor nemocných byl zahájen 1.3.2004

Závěr a diskuze
K 18.5.2005 je maximální doba sledování nemocných pouze 12 měsíců při mediánu 9 měsíců.Proto budeme o výsledcích léčby, jejím trvání a délce přežití reportovat až na konferenci. Zatímní výsledky prokazují, že perorální kombinace vinorelbinu a kapecitabinu představuje netoxickou , komfortní a účinnou léčbu metastatického karcinomu prsu s dobrým přežíváním.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005