PET/CT VYŠETŘENÍ 18F-CHOLINEM U KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 158

Autoři: Zdeňka Ďulíková; Rudolf Kučera

Východiska:

Cholin je bioaktivní látka, která se dříve řadila mezi vitaminy B, ale vzhledem k tomu, že je částečně lidským organizmem vytvářen, je nyní řazen mezi „vitageny", které na rozdíl od vitaminů mají pro organizmus význam i jako stavební a energetické zdroje. Částečně je přijímán stravou, čás­tečně je vytvářen v játrech a dalších tkáních z různých esenciálních látek. Cholin je mimo jiné důležitou součástí buněčných membrán a u buněk karci­nomu prostaty dochází ke změně jeho metabolizmu. Fyziologicky se cholin vychytává v játrech, slinných žlázách, pankreatu, nadledvinách, ledvinách. Pa­tologicky se vychytává v karcinomu prostaty a jeho metastázách, primárních plicních tumorech, dále např. v adenomech příštítných tělísek a adenomech nadledvin.

Cíl:

Z hlediska jeho diagnostického využití v oblasti nukleární medicíny se využívají v rámci PET/CT vyšetření 2 varianty radiofarmak - 11C-cholin (poločas rozpadu 11C - 20,4 min) a 18F-cholin (poločas rozpadu 18F - 109,8 min). Na našem Oddělení nukleární medicíny v MOÚ vyšetřujeme již rok pomocí 18F-cholinu. Vyšetření je zařazeno vždy v pátek zhruba jednou do měsíce (nashromáždí-li se potřebný počet vhodných pacientů) a v jeden ter­mín se vyšetří průměrně 5 pacientů. Příprava pacienta spočívá v 4hodinovém lačnění před vyšetřením (nikoliv kvůli metabolizmu cholinu, ale kvůli intravenózní aplikaci kontrastní látky) a pacientovi je zavedena flexila pro zajištění bezproblémové aplikace (paravenózní aplikace je vysoce nežádoucí). Jako první se snímá dynamicky oblast pánve ihned po aplikaci radiofarmaka. Snímání trvá 8 min a s odstupem cca 45 min po aplikaci následuje celotělové High Dose PET/CT snímání s aplikací kontrastní látky i.v.

Závěr:

Na našem pracovišti nukleární medicíny v MOÚ bylo 18F-cholinem v období od února 2012 do února 2013 vyšetřeno 52 pacientů. Z toho 33 pacientů mělo lokální nález v oblasti prostaty, 8 pacientů v LU, 8 pacientů ve skeletu, 5 pa­cientů kombinovaný nález v LU a skeletu, 1 pacient nález v plících a 12 pacientů bylo bez patologického nálezu. 18F-cholin přináší doplňující diagnos­tické informace zejména u pacientů s karcinomem prostaty, avšak je třeba vyšetřit ještě větší soubor pacientů a na jeho základě ještě důkladněji zhodnotit jeho přínos.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013