PET v diagnostice rakoviny děložního čípku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXV. Pozitronová emisní tomografie v diagnostice nádorů

Číslo abstraktu: 218

Autoři: Mgr. Jaromíra Mojžíšová; H. Havířová; MUDr. Karol Bolčák

Rakovina děložního čípku představuje celosvětově druhý nejčastější nádor žen s poměrně vysokou úmrtností. Nejnovější výzkumy ukazují, že původcem rakovinných změn děložního hrdla je infekce způsobená některými typy lidských papilomavirů (HPV), které jsou sexuálně přenosné a v současné populaci poměrně rozšířené.
Prognostické hodnocení a léčitelnost tohoto tumoru jsou přímo úměrné stupni pokročilosti, jeho velikosti, závisí na histologickém typu, gradingu, lymfatickém a cévním šíření v čase diagnosy.
Klasifikace rozsahu nemoci je dosud zatížená řadou nepřesností. Zavedení diagnostických metod CT, PET, MR doplňuje a zpřesňuje nález. S velkou spolehlivostí umožňuje zachytit hlavně zvětšené uzliny jak v oblasti pánve i v oblasti paraaortální. Avšak rozlišení zánětlivých procesů od tumorosních infiltrátů v pánvi je leckdy velmi obtížné.
Cíl: Seznámení odborné veřejnosti s problémem rakoviny děložního hrdla v současné populaci.
Metoda: Prezentace kazuistik vyšetřovaných žen.
Výsledky: Možnosti PET v záchytu nádorových ložisek.
Závěr: Výsledkem sledování skupiny žen s dg. C53 novými zobrazovacími metodami přináší kromě nových medicínských a etických hledisek i pohled na dokonaleji cílenou léčbu nádorů ženských pohlavních orgánů.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007