Pětileté zkušenosti s vyšetřováním statusu genu Her-2/neu (c-erbB-2) u karcinomu prsu v Referenční laboratoři v České republice

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: 11. Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů

Číslo abstraktu: 054

Autoři: RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Z. Braunerová; Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; Mgr. Marta Dziechciarková, Ph.D.; Mgr. Veronika Krejčí; Soňa Mlčochová

Amplifikace a/nebo nadměrná exprese Her-2/neu indikuje u karcinomu prsu nepříznivou prognózu. U těchto pacientek prokazuje účinnost geneticky cílená ). Výsledky mezinárodních studií i českéŇléčba trastuzumabem (Herceptin Referenční laboratoře (RL) ukazují, že část výsledků z lokálních laboratoří (LL) je falešně pozitivních či negativních. Z tohoto důvodu byla po vzoru jiných zemí a z podpory zdravotních pojišťoven a firmy Roche založena v ČR 1.7.2002 Referenční laboratoř
pro stanovení statusu Her-2/neu status. RL je společným pracovištěm Laboratoře experimentální medicíny (LEM), Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci a Laboratoře molekulární patologie při Ústavu patologie, LF UP v Olomouci.


Metody:

Pacientky s metastatickým karcinomem prsu a pozitivní imunohistochemií (IHC 2+ a 3+) jsou zasílány z LL k referenčnímu vyšetření. V RL jsou pacientky konfirmovány imunohistochemicky (HercepTest) a pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH; PathVysion). Pacientky s polyzomií chromozómu 17 jsou konfirmovány sondami na 17p a vzorky u kterých FISH nelze z technických důvodů provést jsou analyzovány na počet kopií Her-2/neu genu technikou kvantitativní real-time PCR.

Výsledky:

Za pětiletou existenci RL bylo vyšetřeno přes 2300 pacientských vzorků. Byla detekována neshoda mezi RL a LLs větší než 1 resp. 2 IHC stupně u 41% resp. 21% případů. Pouze u 81% původně IHC 3+ pozitivních (LL) pacientů byla potvrzena pozitivita Her-2/neu tj. indikace pro terapii trastuzumabem. Shoda mez IHC a FISH v RL byla 98% pro IHC 3+ pozitivní případy a 95% pro IHC 0+ (FISH negativní výsledek byl považován poměr gen/chromozómu < 2,00). Přínos RL byl rovněž potvrzen na souboru žen s metastatickým karcinomem prsu. Pacientky vyšetřené v RL vykazovaly delší dobu přežití na léčbě trastuzumabem. Míra přežití u pacientek vyšetřených v RL byla signifikantně vyšší, zejména během prvního 1,5 roku terapie. Dalšími úkoly, kterými se RL v průběhu své existence zabývá je poskytování metodologie, referenčních materiálů a konzultantského servisu pro patology, cytogenetiky i onkology s cílem standardizovat diagnostiku a podporovat racionalizaci onkologické léčby.

Tato práce je podporována zdravotními pojišťovnami ČR, firmou Roche s.r.o. a grantovými projekty MSM6198959216 a MPO 1H-PK/45. Zvláštní poděkování patří všem spolupracujícím klinickým i laboratorním pracovištím a našim pacientům.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007