PILOTNÍ STUDIE – PRVNÍ ZKUŠENOSTI SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ U ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ONKOLOGIE

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Psychologie v onkologii

Téma: Postery - nelékařská sekce

Číslo abstraktu: 197

Autoři: PhDr. Jana Polášková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Syndrom vyhoření je v současné době často diskutovaným tématem. Dle nejnovějších průzkumů stresuje práce více než polovinu lidí, převážně osob samostatně výdělečně činných, ale také lidí vykonávajících psychicky náročné profese. Mezi ně nesporně patří i zdravotničtí pracovníci, kteří se denně setkávají s lidmi v osobní a lidské tísni vyvolané jejich nemocí, resp. nemocí jim blízké osoby. Zdravotnictví vůbec patří mezi nejnáročnější oblasti lidské činnosti, protože jeho obsahem je péče o zdraví, tj. hodnotu, která má pro většinu z nás klíčový význam a je základní podmínkou spokojeného života. Výkon práce ve zdravotnictví, jehož nedílnou součástí je i denní setkávání se s utrpením i umíráním a péče o lidský život a zdraví obecně, je z uvedených důvodů spojen s nezměrnou dávkou stresu a emočního vypětí. Cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat výskyt syndromu vyhoření a zjistit jeho míru u zdravotnických pracovníků onkologického oddělení KNTB Zlín.

Soubor pacientů a metody:

Zkoumaný soubor tvořilo 57 zdravotnických pracovníků. V případě tohoto šetření to byli lékaři, střední zdravotnický personál a nižší zdravotnický personál čtyř stanic onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. K získání potřebných dat byla zvolena metoda dotazníku (BM – Burnout Measure – autorů A. Pinesové a E. Aronsona).

Výsledky:

Výsledné hodnoty dotazníku BM – psychického vyhoření – se pohybovaly v celém souboru od 1,28 do 5,14. Střední hodnota BM celého souboru byla 2,93, což znamená, že skóre vyhoření u zdravotnických pracovníků onkologického oddělení je uspokojivé. Střední hodnota BM u zdravotnických pracovníků stanice radioterapie byla 2,87, skóre vyhoření je tedy uspokojivé. Vypočítaná střední hodnota BM u zdravotnických pracovníků ambulantní části – stanice SEVER – dosáhla 2,74 – skóre vyhoření je uspokojivé. Střední hodnota BM u zdravotnických pracovníků lůžkového oddělení – stanice VÝCHOD – byla 2,91 – skóre vyhoření je uspokojivé. Střední hodnota BM u zdravotnických pracovníků akutního lůžkového oddělení včetně jednotky intenzivní onkologické péče – stanice ZÁPAD – dosáhla 3,13. Tato hodnota již představuje potenciální ohrožení syndromem vyhoření.

Závěr:

Smyslem této práce bylo nejen vzbudit zájem a přispět zjištěnými výsledky k rozšíření poznatků o syndromu vyhoření, ale také přinést informace, které by bylo možné využít v praxi. Výsledná zjištění naznačila možné rozdíly v hodnotách BM mezi jednotlivými stanicemi onkologického oddělení, proto budeme ve výzkumech podobného typu pokračovat.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014